Family exercising at home

Manteision maethu i Gyngor Bro Morgannwg

Mae Tîm Gofal Maeth Bro Morgannwg yn gymuned leol wych o gyd-ofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol a thimau cynorthwyol.

Byddwch yn cwrdd â llawer ohonyn nhw mewn sesiynau hyfforddi a digwyddiadau cymdeithasol a buan y crëwch chi rwydwaith o bobl, bob un yn gwneud ei ran dros blant. Drwy faethu gyda ni, byddwch yn elwa o'r canlynol a hefyd yn dod â manteision i'n gwasanaethau plant a phlant.


Manteision i'n Gofalwyr 

 • Gweithwyr cymdeithasol mewnol ymroddgar ar alwad, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

 • Cymorth ar alw gan ofalwr maeth profiadol 24awr y dydd.

 • Gweithiwr cymdeithasol penodol i chi sy'n gweithio mewn partneriaeth â gweithiwr cymdeithasol pob plentyn/plant.

 • Fforymau gofalwyr rheolaidd gydag uwch aelodau'r tîm rheoli.

 • Grwpiau cymorth misol, lle gallwch rannu profiadau gyda gofalwyr maeth eraill a chlywed yn aml gan siaradwyr gwadd arbenigol.

 • 5 diwrnod absenoldeb ychwanegol ar gyfer gweithgareddau maethu os ydych yn maethu tra’n gweithio i'r awdurdod lleol.

 • Platfform hyfforddi ar-lein.

 • Aelodaeth lawn ar Elusen y Rhwydwaith Maethu, gan gynnwys disgowntiau ychwanegol, hyfforddiant amlasiantaethol am ddim a chymorth cyfreithiol.

 • Cerdyn disgownt diwrnodau gweithgaredd teuluol MyMax.

 

Manteision i Blant

 • Gallant aros yn eu hysgol, mae'r athrawon yn adnabod eu hanghenion ac unrhyw gynlluniau cymorth priodol sydd ar waith.

 • Cynnal grwpiau cyfeillgarwch, gall hyn fod yn gysur ac yn gyson yn ystod cyfnodau o newid.

 • Trefniant haws ar gyfer cysylltu â'r teulu lle y bo'n briodol, gall hyn osgoi aflonyddwch a gwneud y broses mor ddigyffro â phosibl i'r plentyn.

 • Cyfathrebu clir gan weithiwr cymdeithasol plant, i chi allu gofyn am gyngor neu gymorth ar gyfer y plentyn pan fyddwch yn teimlo bod hynny'n briodol.

 • Buddion mewnol gan Gyngor Bro Morgannwg - mynediad am ddim neu am bris gostyngol i leoedd gweithgareddau lleol a digwyddiadau yn ogystal â thaith haf flynyddol a pharti Nadolig.

 

Timau'r Awdurdod Lleol

 • Datrys problemau yn fwy effeithiol - cyfathrebu clir rhwng gweithwyr cymdeithasol Gofalwyr Maeth a gweithwyr cymdeithasol y plant. Trafodaethau mewnol rheolaidd am sut mae lleoliadau'n mynd a chymorth yn gynnar i gynnal hyd cyfnod lleoliadau.

 • Dim ffioedd asiantaeth, sy'n golygu arian ychwanegol ar gyfer gwasanaethau i gefnogi ein plant, gan gynnwys gwasanaethau therapiwtig a lles a ddarperir yn fewnol.

 • Mae paru’n fwy llwyddiannus drwy adnabod ein gofalwyr yn bersonol yn golygu bod gennym doreth o wybodaeth am eu sgiliau a'u profiadau, ac yn rhan fwyaf yr achosion rydym hefyd yn gwybod llawer am y plant sy'n cael eu lleoli. Golyga hyn y gall ein tîm wneud y penderfyniadau gorau ynghylch pa rai fydd yn barau cryf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein: 

 

 • 01446 700111
 • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen Ar-lein