Family doing homework

Hyfforddiant

Fel gofalwr maeth ym Mro Morgannwg, bydd gennych eich cynllun datblygu personol eich hun, a fydd yn cynnwys amserlen hyfforddi pwrpasol ar gyfer yr aelwyd faethu.


Mae ein hyfforddiant ffurfiol yn bwrpasol, yn ymateb i anghenion gofalwyr ac yn cael ei ddarparu gan yr awdurdod lleol a gwasanaethau partner fel yr heddlu, iechyd y cyhoedd a’r maes addysg. Mae rhai o’n gofalwyr profiadol yn helpu i hwyluso sesiynau hyfforddi hefyd. Wedi'r cyfan, nhw ydy’r arbenigwyr!


Dyma enghreifftiau o hyfforddiant parhaus:

  • Cymorth cyntaf paediatrig

  • Gofalu diogelach uwch

  • Rheoli ymddygiad cadarnhaol

  • Datblygiad ac ymlyniad plentyn

  • Atal damweiniau

  • Anableddau anweledig

 

Byddwch chi a'ch gweithwyr cymdeithasol goruchwyliol yn adolygu eich gwybodaeth a'ch medrusrwydd cyfredol yn gyson, yn ogystal â'ch hyder mewn senarios penodol yn ystod eich cyfnod fel Gofalwr Maeth.

 

Bydd adegau pan fyddwch yn cael hyfforddiant anffurfiol gan eich gweithwyr cymdeithasol a byddant hefyd yn awgrymu hyfforddiant ffurfiol y bydd modd i chi fynychu neu gyrsiau ar-lein y gallwch roi cynnig arnynt.

 

Chi yw'r gweithiwr proffesiynol yn ei chanol hi, felly rydym bob amser yn annog myfyrio a gofyn am gefnogaeth benodol gennym ni.

 

Bydd y profiad cyntaf a gewch chi o’r hyfforddiant cyn i chi gyflwyno eich cais ffurfiol. Cewch eich gwahodd i’n hyfforddiant cyntaf: sgiliau maethu.


Mae'n gwrs ysgogol, ysbrydoledig ond gonest, a fydd yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r hyn y mae angen i chi ei wybod am ddod yn ofalwr maeth cofrestredig. Byddwch yn dysgu am y rhesymau pam y gall plant ddod i ofal, trawma, y prosesau cyfreithiol, cadw cofnodion a sut y bydd yr awdurdod lleol yn eich cefnogi chi a'r plentyn fydd yn rhannu eich cartref.


Mae’n canolbwyntio ar pam bydd plant yn dod i ofal, pam mae angen gofal maeth, sut gallai profiadau anodd cynnar fod wedi effeithio ar y plant a beth mae’n bosibl mae ar y plant hyn ei angen gan ofalwyr maeth.

 

Cyflwynir y model sail gardarn i ddangos sut gall gofalwyr maeth hwyluso diogelwch a hybu gwydnwch mewn plant a phobl ifanc. Rydym yn trafod yr hyfforddiant hwn a’r sgiliau perthnasol a’r profiad sydd gennych eisoes ac a ddewch chi i’r rôl pan gewch eich ymweliad cartref cyntaf.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein:

  • 01446 700111
  • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen ar-lein