Mathau o Ofal Maeth

Mae plant yn dod i’n gofal am amrywiaeth o resymau, ac mae angen gofalwyr maeth sy’n gallu gofalu am yr anghenion amrywiol yna. 

 

Bydd angen gofal ar rai plant tan eu pen-blwydd yn 16 neu’n 18 oed. Yn achos plant eraill, bydd angen gofal nes bod rhieni mabwysiedig ar gael iddyn nhw, neu nes eu bod yn symud yn ôl at eu teuluoedd i fyw.

 

Mae angen gofalwyr maeth arnon ni all gadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd, a gofalwyr all gynnig lle i blant yn eu harddegau a’u helpu i baratoi i fyw’n annibynnol gyda chefnogaeth y Gwasanaethau Cymdeithadol.

 

Yn ogystal, mae angen gofalwyr all edrych ar ôl plant ag anabledd corfforol a / neu anabledd dysgu, am gyfnodau byr a thros gyfnod hirach fel ei gilydd. 

 

Tymor hir

Mae’n bosib y bydd plentyn yn byw gyda’r un gofalwyr maeth am sawl blwyddyn. Byddant yn gofalu am y plant nes iddynt gyrraedd oedran addas i adael gofal. Gall y cyfnod hwn fod rhwng dwy flynedd ac 16 mlynedd. 

 

Tymor byr

Mae gofalwyr maeth tymor byr yn derbyn plant am gyfnod byr, a all amrywio rhwng un noson ac ychydig fisoedd, ond fel arfer, mae cynllun yn ei le i’r plentyn symud ymlaen i gartref arall, symud gartref neu adael gofal. 

 

Gofal seibiant

Mae gofalwyr maeth seibiant yn gofalu am blant dros gyfnod byr wedi’i gynllunio, naill unwaith yn unig neu’n rheolaidd, i helpu eu teuluoedd neu ofalwyr maeth eraill. 

 

Couple-with-child

Diddordeb mewn maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen ar-lein:

 

  • 01446 729600

 

Ffurflen ar-lein  

 

Geirda

Ar hyn o bryd, mae gennym oddeutu 87 o ofalwyr maeth sy’n gofalu am tua 100 o blant, a dyma’u disgrifiad nhw o’u profiadau:

 

‘Y peth gorau am faethu yw gweld plant yn datblygu, yn llwyddo i wneud pethau bach a dechrau magu hunanhyder.’

 

Tymor byr  

‘Mae dau o blant bach gyda ni, ac mae’r Fro wedi bod yn dda iawn am roi plant yn ein gofal.’ 

 

 

Gofal seibiant  

‘Roedden ni eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn.’ 

 

 

Tymor hir