Pwy all faethu?

Mae arnom angen gofalwyr maeth sy’n medru canolbwyntio ar anghenion y plentyn neu’r plant sydd yn eu gofal ar yr adegau mwyaf dirdynnol ym mywyd unrhyw blentyn. 

 

Mae’r plant sydd angen gofal yn dod o gefndiroedd amrywiol, ac mae angen i ni adlewyrchu hyn ymhlith y gofalwyr maeth sydd ar gael i ni. 

 

Mae gennym ofalwyr maeth amrywiol fel isod: 

 • yn briod a’u plant yn byw gartref
 • heb ddim profiad o ofalu am blant
 • yn berchen ar gŵn ac anifeiliaid anwes eraill
 • yn ddibriod a’u plant wedi gadael gartref
 • mewn perthynas cyfunrywiol
 • yn gweithio rhan amser mewn swydd arall
 • wedi ymddeol
 • yn dod o wahanol gefndiroedd ethnig
 • yn byw mewn tŷ rhent
 • yn gweithio i’r awdurdod lleol
 • yn ofalwyr plant wrth eu gwaith
 • yn aelodau gweithgar o fewn eu ffydd 

Couple-with-childDiddordeb mewn maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen ar-lein:

 

 • 01446 729600

 

Ffurflen ar-lein  

 

Y nodweddion pwysicaf rydyn ni’n chwilio amdanynt mewn gofalwyr maeth yw: 

 • bod ganddynt o leiaf un ystafell wely sbâr
 • sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • bywyd sefydlog
 • personoliaeth amyneddgar a goddefgar
 • mynediad i drafnidiaeth
 • amser ac ymrwymiad
 • egni ac ysgogiad
 • y gallu i ddeall ymddygiad anodd