Family out for walk

Pwy all faethu?

Rydyn ni'n chwilio am unrhyw unigolion a chartrefi dros 21 oed sy'n ofalgar ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i ddyfodol person ifanc/plentyn.

Yr hyn rydyn ni’n chwilio amdano yn ein gofalwyr maeth:

  • Mae angen i chi gael ystafell wely sbâr heb unrhyw ddiben arall iddi, a chartref parhaol, rydych chi naill ai’n berchen arno neu’n ei rentu.

  • Y rheini sydd â'r gallu i ddarparu cynhesrwydd, empathi ac anogaeth, y rhai fydd yn gwrando ar blant, yn eu hannog, ac yn neilltuo amser i fwynhau gwneud gweithgareddau gyda nhw.

  • Y rhai fydd yn gallu gosod strwythur a ffiniau â thegwch ac empathi.

  • Unigolion sy'n gallu dangos gwydnwch, cadernid ac ymrwymiad.

  • Unigolion sy’n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i weithio'n effeithiol gydag eraill. Gallai hyn gynnwys aelodau’r tîm maethu, gweithwyr cymdeithasol, rhieni biolegol, ysgolion ac eraill.

  • Unigolion sy'n deall hunaniaeth ac amrywiaeth. Byddan nhw’n gallu gweithredu mewn ffordd sy'n rhoi gwerth ar wahaniaethau mewn cymdeithas, ac yn dangos parodrwydd i ddysgu am ddiwylliannau neu faterion eraill sy'n briodol i anghenion plant yn eu gofal.

  • Unigolyn sy'n barod i fod yn agored bob amser i ddysgu a datblygu yn ei rôl faethu.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein:

  • 01446 700111
  • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

 

Ffurflen ar-lein