Toddler and adult

Pam ein dewis ni?

Fel eich Awdurdod Lleol, rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd ynghylch a ddylai plentyn ddod i'n gofal.

Mewn sawl achos, mae gweithwyr cymdeithasol ein plant wedi bod yn gweithio gyda phlentyn neu berson ifanc a'u teuluoedd ers cryn amser. Yn yr achosion hyn, rydym yn adnabod y teulu a'u cefndir yn hynod o dda.

 

Pan fydd llys yn penderfynu dod â phlentyn i ofal maeth er mwyn eu cadw rhag niwed, mae'n hollbwysig i ni ein bod wedyn yn dod o hyd i'r cartref maeth sy’n gweddu orau i’r plentyn. Mae gennym dîm lleoliadau sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol maethu profiadol sy'n cydweithio gyda gweithwyr cymdeithasol y plant, i drafod y gofalwyr maeth maen nhw’n gweithio gyda nhw, a phenderfynu pa un fyddai'r cartref maeth gorau i feithrin y plentyn.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r tîm hwn wedi gweld ein gofalwyr yn darparu gofal gwych ac amrywiol ar gyfer llawer o blant dros nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn golygu eu bod mewn sefyllfa ddelfrydol i wybod a oes gan y gofalwr y sgiliau a'r profiad priodol ar gyfer y plentyn penodol hwnnw neu’r plant penodol hynny. 

 

Mae lleoli plant gyda'n gofalwyr ein hunain hefyd yn golygu y gallwn gadw popeth yn fewnol, gan sicrhau felly bod cyfathrebu gyda a rhwng y plentyn, y gofalwr maeth a'r gwasanaethau sy'n eu cefnogi, megis addysg, iechyd a'r heddlu, mor effeithiol â phosibl. Mae hyn yn amhrisiadwy o ran sicrhau bod pethau'n cael eu gwneud mor effeithlon â phosibl i'n plant a'n pobl ifanc.

 

Mae adegau pan fydd yn briodol i ni chwilio am ofalwyr maeth o awdurdodau lleol eraill neu asiantaethau maethu annibynnol. Er ei bod weithiau'n hanfodol i ni ddefnyddio'r asiantaethau hyn; yn gyndyn yr ydyn ni’n gwneud hyn gan amlaf.

 

Fel sefydliad dielw, caiff ein holl gronfeydd dros ben eu hailgyfeirio i'r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed. Drwy gadw ein gofalwyr maeth yn fewnol, rydyn ni’n gallu lledaenu'r arbedion cost hyn a chefnogi'r plant a'r bobl ifanc hyn yn well, yn ogystal â gwella'r gwasanaethau a ddarparwn i'n gofalwyr maeth. 

 

Mae'n bwysig hefyd i ofalwyr fod yn lleol gan ein bod wedyn yn gallu sicrhau bod y plentyn yn parhau i fyw yn ei dref ei hun, neu'n agos iawn iddi, a gall fod yn eithriadol o bwysig i les plentyn. Gall hyn hefyd helpu i roi'r cyfle gorau posibl i blentyn ddychwelyd adref, neu at aelodau eraill o'r teulu, lle mai hynny sydd er lles gorau'r plentyn.

 

Ar hyn o bryd mae gennym dros 200 o blant yn derbyn gofal ym Mro Morgannwg a lle bynnag y bo'n bosibl rydym bob amser yn ceisio defnyddio ein gofalwyr maeth ein hunain. Er mwyn i ni allu cefnogi ein plant yn well yn eu cymunedau eu hunain, lle gallant gynnal eu cysylltiadau a’u haddysg a chadw eu ffrindiau.

 

Rydyn ni felly’n chwilio am ragor o ofalwyr maeth awdurdod lleol i weithio gyda ni. I ddod â sefydlogrwydd a pharhad i fywydau plant lleol, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w dyfodol. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Maethu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu, rhowch wybod i ni dros y ffôn, e-bost neu trwy ein ffurflen ar-lein:

  • 01446 700111
  • fostercare@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Ffurflen ar-lein