Gwybodaeth i Bobl Ifanc

Mae’r tîm maethu yma i’ch helpu chi, eich teulu a’ch gofalwr maeth

 

Bydd y tîm maethu’n gwneud yr isod: 

  • Sicrhau eich bod yn derbyn y gofal gorau posibl
  • Eich helpu i wneud cwyn os ydych chi’n teimlo bod hynny’n addas
  • Gwneud yn siŵr mai’ch gofalwr maeth yw’r person iawn i’ch maethu ac i’ch cefnogi chi
  • Hyfforddi gofalwyr er mwyn iddyn nhw wneud eu gorau drosoch chi
  • Cadw gwybodaeth ar ffyrdd o’ch cefnogi chi
  • Sicrhau bod staff yn gymwys ac yn brofiadol yn eu swyddi, a’u bod yn cael eu hyfforddi i ddarparu gwasanaeth da i chi

 

Children with parents

Eich Teulu Maeth

Eich teulu maeth fydd yn gofalu amdanoch chi pan fyddwch chi’n aros yn eu cartref. Byddan nhw, a’ch gweithiwr cymdeithasol, yn gwneud yn siŵr eich bod yn cysylltu â’ch teulu a’ch ffrindiau’n gyson.

 

Eich teulu maeth fydd yn gofalu am eich iechyd ac yn sicrhau bod popeth yn iawn i chi yn yr ysgol.

 

Byddan nhw’n eich gwarchod rhag niwed, ac yn mynd i’ch cyfarfodydd gyda’ch gweithiwr cymdeithasol.

 

Gwybodaeth am eich Gweithiwr Cymdeithasol

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi tua unwaith bob chwe wythnos, i weld sut mae pethau’n mynd yn eich cartref maeth ac i ateb unrhyw gwestiynau sy gyda chi.

 

Gwybodaeth am eich Gweithiwr Cymdeithasol

Gwybodaeth am Ofal Maeth

Ystyr gofal maeth yw eich bod cael eich gosod gydag un gofalwr neu gwpl, a all gynnig gofal llawn amser, dydd i ddydd i chi pan nad yw hi’n bosibl i chi fyw gartref gyda’ch rhieni naturiol. 

 

 

Gwybodaeth am Ofal Maeth

 

Mathau o Ofal Maeth

Mae sawl math o ofal maeth, yn cynnwys tymor hir, tymor byr a gofal seibiant.

 

 

 

Mathau o Ofal Maeth

Gwneud Cwyn

Os ydych chi’n anhapus ac mae gennych chi gŵyn na allwch chi ei ddatrys gan eich gofalwr maeth na’ch gweithiwr cymdeithasol, gallwch chi gysylltu â’r Swyddog Cwynion Plant.

 

Gwneud Cwyn