Cynllun Emojis

Cynllun 10 wythnos â’r bwriad o alluogi pobl ifanc i fynegi eu hunain ac i gynyddu eu hyder a’u hunan-barch.

 

 

Emojis-logo

Caiff y cynllun ei gynnal yn ein clwb ieuenctid yn yr Hub, YMCA y Barri. Mae cynllun Emojis yn cael ei ariannu gan raglen Teuluoedd yn Gyntaf.

 

Mae’r bobl ifanc sy’n mynychu’r cynllun wedi cael eu hatgyfeirio gan FACT (Teuluoedd yn Cyflawni Newid ar y Cyd) am wahanol resymau.


‘Gawn ni ddod ’nôl i Emojis?’

‘Dylai Emojis fod yn glwb ieuenctid llawn amser.’

‘Dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.’   

 

Yn aml, caiff pobl ifanc eu hatgyfeirio at y cynllun am help yn ymwneud â deall eu hymateb emosiynol, rheoli dicter, hyder, hunan-barch a rhyngweithio cymdeithasol.

 

Ers mis Ebrill, mae cynllun Emojis wedi meithrin 139 o gysylltiadau ar ran 13 o fynychwyr, ac wedi cyflawni 91 o gyraeddiadau wedi’u cofnodi. Cafodd 10 llyfryn uned Agored Cymru eu cwblhau dros gyfnod o 10 wythnos. 

 

 

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud: 

  • Mae'r cynllun yn cael ei gynnal dros gyfnod o 10 wythnos, â'r bwriad o alluogi'r bobl ifanc i fynegi eu hunain ac i gynyddu eu hyder a’u hunan-barch. 
  • Mae'r aelodau staff yn weithwyr ieuenctid cymwys sy’n arbenigo mewn iechyd, deall perthnasoedd ac ymatebion emosiynol.  
  • Mae'r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau yn ystod eu cyfnod yn y cynllun â’r bwriad o wella’u hunanhyder, eu hunan-barch, eu sgiliau cyfathrebu a’u dealltwriaeth emosiynol.
  • Caiff pobl ifanc gynnig i ddilyn cyfleoedd dysgu achrededig lleol a chenedlaethol.
  • Rydyn ni'n darparu amgylchfyd dysgu sy'n gyfeillgar ac yn agos-atoch, yn cynnwys gweithgareddau fel cynhyrchu cerddoriaeth, ffotograffiaeth a ffilm.
  • Mae'r cynllun yn helpu pobl i fanc i fynegi eu teimladau mewn ffordd ddiogel, ac yn eu galluogi i ffurfio gwell perthnasoedd gyda’u cyfoedion a’u teuluoedd.
  • Ar ddechrau’r cynllun, mae’r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn sesiwn asesu drwy gyfrwng lluniau, sy’n galluogi’r staff i greu cynllun wedi’i deilwra i bob unigolyn.
  • Hyrywddo datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol drwy weithgareddau a sesiynau.

 

 

Cysylltu

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am y tîm neu’r cynlluniau, cysylltwch â Dewi Thomas, y Swyddog Dysgu Hyblyg, ar: 

 

  • 01446 738667

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau: