Ysbrydoli i Gyflawni - I2A

Mae Ysbrydoli i Gyflawni (I2A) yn rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop gyda’r bwriad o leihau nifer y bobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant.

Inspire.2.Achieve.Col.Eng_Wel#1E89

Lleoliad y brif swyddfa: Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU

Mae’r rhaglen I2A yn gweithio gyda’r bobl ifanc hynny sydd wedi’u nodi dan y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid fel pobl ifanc sydd ‘mewn perygl’ o ddatgysylltu o’r ysgol ac yn eu helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau a sesiynau cadarnhaol yn amgylchedd yr ysgol.

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys gwaith partneriaeth ar y cyd rhwng Gyrfa Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.  Mae’r rhaglen yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid eraill, yn enwedig adran Addysg Bro Morgannwg.

Beth rydym yn ei wneud:

  • Cymorth gwaith ieuenctid un i un: bydd lefel y gwaith yn dibynnu ar angen. Bydd y person ifanc yn gweithio tuag at amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu achrededig sydd ar y trothwy Mynediad 1 o leiaf ac a gydnabyddir ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh). Bydd y rhaglen yn cynnwys cyn asesiad, cyflwyniad, mesuriad canol yn dibynnu ar y math o ymyriad, gwerthusiad i fonitro canlyniadau a phellter a deithiwyd o bersbectif y person ifanc a gweithiwr ieuenctid.

  • Cymorth grŵp yn cynnwys y 6-8 person ifanc sydd fwyaf agored i niwed: Rhaglen bwrpasol wedi’i llunio i fodloni anghenion y grŵp. Gallai hyn gynnwys arian personol, rheoli cyllideb, magu hyder, hunan-ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol.   Rhoddir cyfle i grwpiau gwblhau cyfleoedd dysgu achrededig ar y trothwy Mynediad 1 o leiaf ac a gydnabyddir ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh).

Cymorth Gyrfa Cymru:

  • Cyfnod Allweddol 3, Ymgysylltu â Chyflogwyr – ymweliadau, sgyrsiau, gweithgareddau, alumni
  • Cyfnod Allweddol 4, Lleoliadau gwaith wedi'u teilwra - sesiynau blasu, i’w cyflawni cyn pen amser penodol neu ar sail tymor hir am hyd at 2 ddiwrnod yr wythnos neu ymweliadau â safleoedd cyflogwyr.
  • Cymorth gyrfa gwell yn canolbwyntio ar sgiliau rheoli gyrfa – cynllunio/gosod nodau/gwneud penderfyniadau ac ati. Gallai hyn hefyd gynnwys paratoi ar gyfer lleoliad gwaith
  • Gellir cyflwyno'r rhaglen i grwpiau bach o gyfranogwyr neu ar sail un i un

 

Nodau'r Project I2A:

  • Cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o ddatgysylltu o addysg i barhau i ymgysylltu ag addysg.  Gallai hyn gynnwys presenoldeb, cyrhaeddiad neu ymddygiad gwell
  • Rhoi arweiniad ar hyfforddiant neu addysg y gall pobl ifanc gael mynediad atynt ar ôl 16 
  • Gwella iechyd a lles y rhai hynny sy’n rhan o’r project 

 

Atgyfeirio i’r project:

O ganlyniad i ofynion cyllid y project, dim ond yr ysgol sy’n gallu gwneud atgyfeiriadau ar ôl nodi bod person ifanc mewn risg uchel ac ar ôl cyfarfod panel. 

Partneriaid sy’n rhan o’r project:

Mae'r project I2A yn rhan o ymgyrch fwy ar draws pedwar awdurdod lleol, Gyrfa Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent.

 

ESF - small

Mae mwy o wybodaeth gan y Prif Fuddiolwr, Cyngor Dinas Casnewydd, ar gael trwy glicio ar y ddolen isod:


Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y rhaglen I2A ym Mro Morgannwg, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod:

Cysylltwch

Am fwy o wybodaeth am y project hwn cysylltwch â Peter Williams – Ysbrydoli i Gyflawni YWiC:

 

  • 07764 807257 

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannwch eich profiad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol: