Ysbrydoli i Weithio - YiW

Caiff y rhaglen Ysbrydoli i Weithio (YiW) ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gyda’r bwriad o gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) ym Mro Morgannwg.

 

Inspire.2.Work

Lleoliad y brif swyddfa: Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU

 

 

 

 

Mae’r rhaglen YiW yn gweithio gyda phobl ifanc i ddarparu rhaglenni cyn cyflogaeth a chyflogadwyedd er mwyn galluogi pobl ifanc NEET i ennill y sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen i sicrhau cyflogaeth addas a chynaliadwy (gan gynnwys hunan gyflogaeth).   Drwy wneud hyn, mae gobaith y gall y rhaglen helpu i gael gwared ar y rhwystrau rhag dysgu, cynorthwyo pobl i fod yn annibynnol a chynnig cymorth pwrpasol i unigolion.

Partneriaid sy’n rhan o’r project:
Mae’r rhaglen yn cynnwys gwaith partneriaeth ar y cyd rhwng Cyngor Bro Morgannwg a Llamau.  Mae’r prosiect yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid, yn benodol Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a’r Gwasanaeth Ieuenctid.

 

 Yr hyn rydym yn ei wneud:

  • Drwy weithredu dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, nod y prosiect yw ymgysylltu, cefnogi a galluogi pobl ifanc NEET rhwng 16 a 24 oed i ennill amrywiaeth o sgiliau, cymwysterau a lleoliadau gwaith ystyrlon er mwyn teimlo’n hyderus a llawn cymhelliant i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy neu ddysgu pellach.   Gwneir hyn drwy asesiadau unigol a phennu cynlluniau gweithredu ar gyfer pob cyfranogwr er mwyn sicrhau eu bod i gyd yn cael eu cefnogi i oresgyn unrhyw rwystrau a all fod yn eu hatal rhag sicrhau cyflogaeth neu ddysgu pellach.  Drwy’r ddarpariaeth hon, rhoddir y gefnogaeth a’r hyblygrwydd er mwyn galluogi’r cyfranogwr i lwyddo

  • O bryd i’w gilydd, gwneir gwaith grŵp er mwyn cefnogi cyfranogwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant yn rhan o grŵp ehangach.  Bydd y grwpiau yn gweithio tuag at amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu achrededig a gydnabyddir ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCCh).

 

 

Cymorth Dysgu am Oes Llamau:

  • Nod Dysgu am Oes yw ymgysylltu â phobl ifanc NEET rhwng 16 a 24 oed a’u cefnogi i oresgyn y rhwystrau a fyddai’n atal unigolyn ifanc rhag llwyddo mewn cyflogaeth neu ddarpariaethau dysgu prif ffrwd.  Mae’r dysgwyr i gyd yn gweithio tuag at gynllun dysgu unigol a gytunwyd, sy’n cael ei adolygu bob 4 wythnos i sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i fodloni eu hanghenion.

  • Byddwn yn darparu Sgiliau Hanfodol City & Guilds Cymru mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhifedd a Llythrennedd Digidol gan amrywio o Fynediad Lefel 1 i Lefel 2 (sy’n cyfateb o ran sgiliau a dealltwriaeth i raddau A i C TGAU).

  • Mae gan bobl ifanc y cyfle hefyd i ddatblygu sgiliau bywyd a sgiliau cymdeithasol drwy waith un-i-un a gwaith grŵp (dim mwy na phum unigolyn ifanc i bob tiwtor.)  Gall hyn gynnwys cyllidebu, sgiliau cyfathrebu, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu gynnal tenantiaeth yn annibynnol.

  • Caiff sgiliau cyflogadwyedd eu datblygu hefyd ar lefel briodol ar gyfer yr unigolyn ifanc.  Gall hyn gynnwys ysgrifennu CV, ymwybyddiaeth o’r sector swyddi, llenwi ffurflenni cais neu gyfweliadau ffug gyda staff arbenigol o ran o’r rhaglen Dysgu am Oes.  Mae cysylltiadau gyda chyflogwyr lleol hefyd yn galluogi pobl ifanc i ymweld â safleoedd mewn amryw sectorau.

  • Bydd staff yn achredu cymaint o waith â phosibl drwy unedau Agored Cymru a chymwysterau City & Guilds.

  • Pan fo’n briodol, bydd staff yn cefnogi pobl ifanc i nodi cynnydd priodol i addysg llawn amser, cyflogaeth neu wirfoddoli.  Yna, cânt eu cefnogi i wneud cais a chyflawni’r broses hon.  Drwy gydol y cyfnod hwn, gellir manteisio ar gefnogaeth drwy nifer o asiantaethau gan gynnwys y tîm YiW a Gyrfa Cymru.

 

 

Atgyfeirio i’r project:

•    O ganlyniad i ofynion cyllidebu’r prosiect hwn, dim ond pobl ifanc nad ydynt yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf all gael eu cefnogi gan y prosiect*
•    Daw atgyfeiriadau i’r rhaglen gan sawl asiantaeth wahanol, gan gynnwys Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith, adran llywodraeth leol neu sefydliad arall sydd wedi bod yn cefnogi’r unigolyn ifanc cyn atgyfeirio.
•    Ar gyfer y rhai hynny sydd rhwng 16 a 18 oed, rhaid cael cadarnhad gan Gyrfa Cymru fod yr unigolyn ifanc wedi’i nodi fel Haen Un, Dau neu Dri yn rhan o Fodel Pum Haen Gyrfa Cymru.
•    Ar ôl i bob unigolyn ifanc gael ei gefnogi i mewn i gyflogaeth neu ddysgu pellach, cynhelir adolygiad 6 mis er mwyn sicrhau nad oes unrhyw broblemau parhaus.

*Nodwch: gall y rhai hynny sy’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf fanteisio ar gymorth gan y Tîm Cymunedau yn Gyntaf a hefyd ymgynghorydd Cymunedau dros Waith. 

Prif Fuddiolwr y prosiect YiW yw Cyngor Dinas Casnewydd.

 

ESF - smallMae mwy o wybodaeth gan y Prif Fuddiolwr, Cyngor Dinas Casnewydd, ar gael trwy glicio ar y ddolen isod:


Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y rhaglen YiW ym Mro Morgannwg, cysylltwch â’r tîm gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod:

Cysylltu â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch ag t Annette Harrison, Helen Pereira neu Michaela O'Neill:

 

  • 07725 705735 / 07725 826308 / 07955 433444

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannwch eich profiad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol: