Grwpiau Gweithredu Ieuenctid

 

Mae Grwpiau Gweithredu Ieuenctid yn brojectau partneriaeth rhwng Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg a chynghorau tref ledled y sir. Mae yna grwpiau gweithredu ieuenctid ym Mhenarth a Llanilltud Fawr.

 

Prif Swyddfa: Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU. 

 

Cynghorau ieuenctid yw Grwpiau Gweithredu Ieuenctid sy’n gweithio gyda phobl leol sy’n gwneud penderfyniadau yn eu trefi i sicrhau bod barn a syniadau pobl ifanc yn cael eu cymryd o ddifrif. Maen nhw hefyd yn cael hwyl yn cymryd rhan mewn projectau a gweithgareddau i helpu i wella pethau i bobl ifanc yn eu tref.  11-18 oed yw aelodau'r grwpiau gweithredu ieuenctid ac fe’u gelwir yn Gynghorwyr Ieuenctid.  Yn bennaf, etholir Cynghorwyr Ieuenctid gan bobl ifanc o ysgolion a sefydliadau ieuenctid yn y dref i gynrychioli eu barn, eu syniadau a'u diddordebau ac i weithredu ar eu rhan.

 

 

Llantwit-Youth-Council-logo

Cyngor Ieuenctid Llanilltud

Penarth-Youth-Action-logo

Gweithredu Ieuenctid Penarth 

Beth rydyn ni’n ei wneud:

 •   Cefnogi Cynghorwyr Ieuenctid i gael gwybod am yr hyn yr hoffai pobl ifanc yn y dref i grwpiau gweithredu ieuenctid ei wneud ar eu rhan trwy siarad â phobl ifanc yn y grwpiau ieuenctid y maent yn eu cynrychioli a gwneud arolygon a chynnal ymgynghoriadau yn y dref.
 •  Hwyluso cyfarfodydd misol er mwyn i aelodau drafod newyddion, barn, materion a syniadau pobl ifanc yn y dref a phenderfynu ar sut i weithredu.
 •  Rhoi grym i bobl ifanc weithredu i wella cyfleusterau lleol megis parciau a gwasanaethau ieuenctid.
 •  Galluogi aelodau i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol, gan hybu’r rôl gadarnhaol a phwysig y mae pobl ifanc yn ei chwarae yn y gymuned.
 •  Cynnig cyfleoedd i aelodau gynrychioli barn pobl ifanc yn uniongyrchol i gynghorau lleol, yr heddlu a sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc, gan gynnwys cael dwy sedd ddibleidlais ar gynghorau tref.
 •  Cefnogi aelodau pan fônt yn cynrychioli pobl ifanc y dref mewn digwyddiadau Dinesig e.e. gwasanaethau'r Coffa, Seremoni Urddo Meiri Tref.
 •  Helpu aelodau i godi arian ar gyfer elusennau sy’n gwella bywydau pobl yn y dref.
 •    Cynnig hyfforddiant achrededig ar gyfer yr holl aelodau a gydnabyddir gan golegau, prifysgolion a chyflogeion.
 • Rhoi’r gallu i aelodau gael eu cydnabod am eu horiau yn gwirfoddoli.
 •  Trefnu penwythnosau a diwrnodau meithrin tîm.

 

 

Cysylltwch

Os oes angen mwy o wybodaeth am y project cysylltwch â Gweithwyr Gweithredu Ieuenctid ar:

 

 

 • 01446709308

Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth Ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannwch eich lluniau a’ch profiadau ar ein cyfryngau cymdeithasol: