Better outcomes for young people chartCyfeiriadur Ymgysylltu â’r Ieuenctid

Bydd gweithwyr blaen yn cael mynediad at fanylion cyfeiriadur darpariaeth, e-hyfforddi ar wasanaethau gwybodaeth i'r ieuenctid, 
gwybodaeth am gyrfaoedd, gwybodaeth am ddarparwyr a mynediad at system monitro a chofnodi.

 

Bydd gweithwyr blaen yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer da ac i edrych ar ymyriadau ac adborth presennol ar effeithiau a chanlyniadau ar gyfer pobl ifanc.

 

Model 5 Haen

 • Haen 5 – Pobl Ifanc mewn Addysg Bellach, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (EET)
 • Haen 4 – Pobl Ifanc mewn perygl o adael EET
 • Haen 3 – pobl ifanc rhwng 16-18 oed sy’n hysbys i Gyrfa Cymru
 • Haen 2 – pobl ifanc rhwng 16-18 oed sy’n hysbys i Gyrfa Cymru, nad ydynt ar gael ar gyfer EET
 • Haen 1 – Statws yn anhysbys wrth adael gwasanaethau Gyrfa Cymru

 

 

Model Ymgysylltu 5 Haen Gyrfa Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed a dyrannu Gweithwyr Blaen:

Five TiersFive TiersFive Tiers
 

 Grŵp Cleientiaid Gweithi

Grŵp Cleientiaid Gweithi
wr Arwain

Math o
Weithgaredd

Hae n 5

       
 • Cynnal addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (EET)
 • Gweithio neu astudio’n rhan amser dros 16 awr
 • Gwaith gwirfoddol

Ni fernir bod angen unrhyw weithiwr 

blaen, gan fod y person ifanc 
eisoes wedi'i ymgysyllt u ac ni fernir ei fod mewn perygl o ymddieith rio

 • Cyflogaeth
 • Prifysgol
 • Coleg
 • Ysgol
 • Darparu
  Hyfforddiant
 • Darparwyr
  dysgu yn y 
  gwaith
 • Prentisiaeth
  au
 • Twf Swyddi
  Cymru
 • Gwirfoddoli

Hae n 4

 • Y rhai sy’n ymgymryd â llai na 16 awr o addysg cyflogaeth na hyfforddiant
 • Y rhai a gafodd eu hadnabod fel rhai sydd mewn perygl o ymddieithrio cyn 16 oed a/neu a farnwyd fel rhai sydd mewn perygl o beidio â phontio’n gadarnhaol, sydd maes o law mewn Addysg Bellach, chweched dosbarth neu hyfforddiant 
 • Y rhai y tynnwyd sylw Gyrfa Cymru atynt gan ddarparwyr EET (neu nhw eu hunain) fel rhai sydd mewn perygl o adael EET
 • Mae dyrannu gweithi wr blaen yn dibynnu ar lefel y risg
 • Risg isel a chanoli g - system au darpar wyr bugeilio l/a/neu
  ddyranu hyfford dwr dysgu fel gweithi
  wr blaen
 • Risg uchel - gellir dyrannu gweithi wr blaen o naill ai’r Gwasanaeth Ieuenctid neu Gyrfa Cymru, neu os bydd Teuluoedd yn cymryd rhan, bydd Tîm o gwmpas y Teulu yn penderf ynu dyrannu gweithiwr blaen
 • Cyflogaeth
 • Prifysgol
 • Coleg
 • Ysgol
 • Darparu Hyfforddiant
 • Darparwyr dysgu yn y gwaith
 • Prentisiaeth au
 • Twf Swyddi Cymru
 • Gwirfoddoli
 • Rhaglen Cefnogi Ieuenctid Lleol
 • Gwasanaethau Cymorth Ymddygiad yr AALl
 • Cwricwlwm Amgen
 • Gwasanaeth Presenoldeb a Lles 
 • Ymgynghorydd gyrfaoedd, hyfforddwr dysgu

Hae n 3

 • Wedi’u ymgysylltu â Gyrfa Cymru ond mae’n hysbys eu bod wrthi’n ceisio EET; naill ai yn barod i fynd i mewn i EET, neu wedi eu hasesu fel rhai sydd angen rheoli eu gyrfa neu gymorth o ran sgiliau cyflogadwyedd i fynd i mynd i EET
 • Dylai’r haen hon hefyd gynnwys y rhai sy'n hysbys i Gyrfa Cymru fel rhai sy'n mynd ati i geisio EET, ond heb angen cymorth wedi'i wella gan Gyrfa Cymru, h.y. cael mynediad at gymorth gan CW.com, aros am ddyddiad i ddechrau yn y coleg, ayyb.
 • Nodwyd gweithiwr blaen ar gyfer 100% o'r garfan
 • Bydd Gyrfa Cymru yn darparu’r gweithiwr blaen mewn bron pob achos
 • Cyrsiau llwybrau cyflogaeth e.e. Pontydd i mewn i’r Gwaith
 • Llamau
 • Pobl Busnes Cymru
 • Clybiau Gwaith
 • Projectau gwirfoddoli
 • Profiad Gwaith
 • Pasbort i i Ddysgu CAVC
 • Ymgynghorydd gyrfaoedd, hyfforddwr dysgu

Hae n 2

 • Nid yw’r person ifanc ar gael/yn gallu ceisio EET (salwch, gofalwr ifanc, beichiogrwydd, yn y ddalfa)
 • Pobl ifanc sydd â rhwystrau sylweddol neu luosog sydd angen cymorth dwys
 • Nodwyd gweithiwr blaen ar gyfer 100% o'r garfan
 • Bydd yr Adran Addysg yn darparu gweithiwr blaen mewn bron pob achos
 • Cwrs cyn-ymgysylltu – Pobl Busnes Cymru
 • Hyfforddiant Cymunedau yn Gyntaf – wedi/hen ei achredu
 • Mynychu Clybiau Gwaith – Chwilio am Swydd/Ysgrifennu CV
 • Cymorth Gweithwyr Trawsnewidiadol ôl-16
 • Profiad Gwaith
 • Gwasanaethau sy'n ymateb i rwystrau penodol a nodir - cyffuriau ac alcohol, iechyd meddwl

Hae n 1

 • Pobl ifanc sy’n hysbys i Gyrfa Cymru
 • Pan gaiff unigolion eu hadnabod,cânt eu dyrannu i haen briodol a dyrennir gweithiwr blaen iddynt yn unol â hynny
 • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid
 • Asiantaethau Cymorth ar y Strydoedd
 • Gwasanaethau Symudol
 • Hyfforddwyr dysgu

 

Cyfeiriadur