Fframwaith Ymgysylltu ag Ieuenctid

Mae Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn nodi dull newydd o lunio cefnogaeth i bobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â bod Mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 

 

Mae chwe phrif elfen i’r Fframwaith:


 • Adnabod y bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl o ddatgysylltu
 • Brocera a chydlynu cymorth yn well
 • Tracio a phontio pobl ifanc yn well trwy’r system
 • Sicrhau bod y gwasanaeth yn diwallu anghenion pobl ifanc
 • Gwella sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd gwaith
 • Rhagor o atebolrwydd dros ganlyniadau gwell i bobl ifanc

 

Hefyd bydd dau gynnig i bobl ifanc trwy’r fframwaith:

 • Y cyntaf fydd cynnig un pwynt cyswllt (gweithiwr arweiniol) ar gyfer y bobl ifanc sy’n helpu i sicrhau y rhoddir cefnogaeth mewn dull cysylltiedig a chydlynol sy'n gweithio i ddiwallu eu hanghenion
 • Yr ail ydy llunio Sicrhad ieuenctid rhagweithiol a chadarnhaol a fydd yn helpu i sicrhau bod pob person ifanc yn cael mynediad i fan dysgu addas ôl 16

 

Trefniadau Lleol

Bydd Cynllun Gweithredu Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn gofyn i amryw o adrannau mewnol y cyngor a sefydliadau ieuenctid allanol gydweithio mwy gan ddefnyddio dull cydlynol. Bydd gan ddarparwyr ysgolion a hyfforddiant rolau a pherthnasau allweddol gyda’r Cyngor er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth ysgolion ac addysg yn effeithiol, effeithlon ac yn cynnig gwerth am arian.

Bydd gan Gyrfa Cymru rôl hanfodol o ran cynorthwyo’r gwaith o adnabod pobl ifanc yr ystyrir eu bod mewn perygl cyn 16 oed a hefyd yn rhan o'r gwasanaethau sy’n tracio a chefnogi pobl ifanc ôl 16. 

 

Mae gan y Gwasanaeth Ieuenctid rôl hanfodol o ran sicrhau bod gweithwyr arweiniol a staff cynorthwyol ar gael i fod yn rhan o’r pecyn ymyrryd ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Gweithwyr Arweiniol

Bydd gan weithwyr arweiniol berthynas uniongyrchol â’r person ifanc a byddant yn bwynt cyswllt a chefnogaeth gyson wrth iddynt symud ymlaen ac yn helpu iddynt feithrin a datblygu gwydnwch hirdymor er mwyn gallu llwyddo mewn addysg, hyfforddiant a gwaith. Gallant fod yn hyfforddwyr dysgu, cynorthwywyr cymorth dysgu, gweithwyr ieuenctid, Swyddogion Lles Addysg, gweithwyr yn y sector gwirfoddol neu ddarparwyr hyfforddiant.

Dyma’r cyfrifoldebau penodol a roddir i’r gweithwyr arweiniol: 

 • Gweithiwr enwebedig ar gyfer llwyth achos o bobl ifanc fel y cytunir gan ei sefydliad a’r Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu a’r bartneriaeth ehangach
 • Cynnig cymorth i’r person ifanc yn uniongyrchol er mwyn helpu i ddatblygu gwydnwch a/neu gydlynu cymorth gan ystod o wasanaethau cymorth
 • Cynrychioli’r person ifanc er mwyn sicrhau ei fod yn cael y cymorth y mae ei angen arno
 • Rhoi adborth ar gynnydd y person ifanc i’r Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu er mwyn rhoi’r gallu iddo asesu a ydy’r gefnogaeth yn cael yr effaith ddymunol.
   Bydd gan weithwyr arweiniol fynediad at gyfeirlyfr darpariaeth, e-hyfforddiant gwybodaeth ieuenctid, gwybodaeth gyrfaoedd, gwybodaeth i ddarparwyr a mynediad i'r system monitro a chofnodi.

Bydd gweithwyr arweiniol yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer da ac i edrych ar ymyriadau presennol ac i roi adborth ar effaith a chanlyniadau ar gyfer pobl ifanc.

 

Cysylltu

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am y tîm neu’r cynlluniau, cysylltwch â Dewi Thomas, y Swyddog Dysgu Hyblyg, ar:

 

 • 01446 709457

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau: