Point-logo

Cyfraniad Pobl Ifanc: Tîm The Point

Mae tîm The Point team yn hwyluso nifer o gynlluniau cyfranogi i alluogi pobl ifanc i gael dweud eu deud yn eu cymunedau.

 

Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant ar ffyrdd o ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir yn y Fro, a chynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant a phobl ifanc.

 

Lleoliad:

Y Brif Swyddfa: West House, Stanwell Road, Penarth CF64 2YG

 

Beth yw Cyfranogi?

Mae Cymal 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn datgan bod gan blant a phobl ifanc hawl i fynegi eu barn ar yr hyn sy’n digwydd pan mae oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei hystyried.

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud: 

  • Darparu hyfforddiant i blant a phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar gyfranogi, llais y disgybl a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 
  • Trefnu gweithgareddau dinasyddion yn ystod Wythnos Ddemocratiaeth Leol.
  • Siarad o blaid rhan plant a phobl ifanc mewn prosesau recriwtio.
  • Hwyluso ymglymiad pobl ifanc mewn prosesau democrataidd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
  • Hyrwyddo Safonau Cyfranogi Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc.
  • Annog pobl ifanc i bleidleisio a darparu cyfleoedd iddynt wneud hynny.
  • Cydlynu digwyddiadau Llais y Disgybl     
  • Cefnogi gwaith swyddfa Comisiynydd Plant Cymru  
  • Galluogi pobl ifanc i fod yn rhan o’r prosesau o wneud penderfyniadau drwy amrywiaeth o gynlluniau, a dylanwadu arnynt.

 

 

 

Cysylltu

Am wybodaeth bellach am y cynllun hwn, cysylltwch â Ve VanDe Voorde, Swyddog Cyfranogi Pobl Ifanc: 

 

 

  • 01446 701254

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau.  

 

 

LDW - Choices Participation