Y Gwasanaeth Ieuenctid 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn credu mai pobl ifanc yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, beth bynnag fo’u hil, eu gallu, eu rhywioldeb, eu cenedl, eu daearyddiaeth, eu cred neu eu lliw. 

 

Byddwn ni’n sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn darpariaeth o safon uchel, sy’n cynnig dewisiadau a chyfleoedd cadarnhaol iddyn nhw wrth iddynt dyfu’n oedolion, er mwyn cyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau addysgiadol sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Rydyn ni’n ymfalchïo yn yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni drwy ymroddiad, proffesiynoldeb a chefnogaeth ein gweithwyr ieuenctid cyflogedig a gwirfoddol fel ei gilydd. 

 

Vale-Youth-Service-logo

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: 

  • 01446 709308 

 

Ein Bwriad yw:

  • Sefydlu a chyd-weithio mewn partneriaeth â phobl Bro Morgannwg i hyrwyddo'u datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol.
  • Diwallu anghenion addysgiadol penodol, a rhoi sylw arbennig i bobl ifan ac oedolion sydd â'r anghenion addysgiadol mwyaf drwys.
  • Datblygu i fod yn wasanaeth lle mae'n systemau a'u hadnoddau'n cael eu trafod gyda'r defnyddwyr, sydd hefyd yn rhannu'r cyfrifoldeb am y gwasanaeth.
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffsiynol i ddatblygu sgiliaru gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw a'u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati.