Cwyno a Chanmol

Os oes gennych bryder, cwyn neu os ydych eisiau canmol ynglŷn ag un o’n gwasanaethau rydym am glywed amdano.

 

*Oherwydd y sefyllfa COVID19 bresennol, efallai y bydd oedi cyn ymateb i gwynion a dderbynnir gan y Cyngor.*

 

Rydym yn cymryd pob cwyn o ddifrif a byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted â phosibl.  Fodd bynnag, mae adnoddau llai'r Cyngor wedi'u neilltuo i gefnogi ein preswylwyr mwyaf agored i niwed a chynnal gwasanaethau rheng flaen i'n cymunedau yn ystod y pandemig coronafeirws presennol.  Ar yr adeg hon byddwn yn parhau i dderbyn, cofnodi a chydnabod pob cwyn. Fodd bynnag, bydd ymateb ffurfiol yn cymryd mwy o amser na'n terfynau amser cyhoeddedig. 

 

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd.

 

 

 

Gallai cwyn gynnwys:

  • Y cyngor yn methu darparu gwasanaeth
  • Oedi o ran ymateb (neu ddim ymateb) i’ch cais o fewn yr amserlen benodol
  • Y cyngor yn methu dilyn y rheolau a gytunwyd, ei gyfrifoldebau statudol neu safonau gwasanaeth a gyhoeddwyd
  • Agwedd amharod ei gymwynas rhywun sy'n gweithio i'r cyngor Os ydych yn teimlo'ch bod wedi dioddef o ryw fath o ragfarn neu wahaniaethu ar gam

Unrhyw un sydd wedi defnyddio, neu sydd angen, un o wasanaethau’r cyngor. Gallwch hefyd gwyno ar ran rhywun arall nad yw, oherwydd gwahanol resymau, yn gallu cwyno drostynt eu hunain (cyhyd â bod ganddynt eu caniatâd ysgrifenedig)).

 

 

Dylech ddwyn eich cwyn i sylw'r cyngor cyn gynted ag y bo modd ond mae gennych hyd at 12 mis ar ôl i chi ddod yn ymwybodol o unrhyw broblem i gyflwyno’ch cwyn.  O dan amgylchiadau eithriadol mae'n bosibl ymestyn yr amserlen hon.

 

Cyflwyno Cwyn

Gallwch cyflwyno cwyn i'r Cyngor trwy'r ffyrdd canlynol. Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cwblhau ffurflen cwyn

Trwy ffonio:

  • 01446 700111 

 

Trwy ebostio:

 

Yn bersonol:

Gallwch siarad i dderbynnydd yn ein prif derbynfaoedd neu llyfrgelloedd.

Yn ysgrifenedig:
Swyddog Cwynion Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

Cyflwyno Canmol

Gallwch cyflwyno canmol i'r Cyngor trwy'r ffyrdd canlynol. Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Trwy ffonio:

  • 01446 700111 

 

Trwy ebostio:

 

Yn bersonol:

Gallwch siarad i dderbynnydd yn ein prif derbynfaoedd neu llyfrgelloedd.

Yn ysgrifenedig:
Swyddog Cwynion Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

 

 

 

Cwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol

Ceir trefn gwyno ar wahân ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cwyn am y Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Cwyno am Y Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Ar gyfer cyngor ar y broses cysylltwch â'r Swyddog Cwynion Gwasanaethu Cymdeithasol ar

 

  • 01446 704800

 

Cwynion am Ysgolion

Mae gan ysgolion eu trefnau cwyno eu hunain a dylech gysylltu â'r Pennaeth perthnasol yn uniongyrchol yn y lle cyntaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am drefn gwyno ysgolion ffoniwch:

 

  • 01446 709107

 

  

Cwynion am Gynghorwyr

Nid yw’n bosibl ymdrin â chwynion am ymddygiad Cynghorwyr drwy’r system gwynion.

 

I gael gwybodaeth cysylltwch ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:

  • 0300 790 0203

 

Neu gallwch  anfon ebost at Swyddog Monitro'r Cyngor 

 

Cwynion am yr Iaith Gymraeg

Ceir trefn gwyno ar wahân ar gyfer cwynion ynglŷn â'r iaith Gymraeg.

Nodwch eich manylion cyswllt llawn yn eich gohebiaeth (cyfeiriad a rhif ffôn) a’r dull cyfathrebu o ddewis. Bydd hyn yn ein galluogi i gofnodi’ch cwyn yn ôl y polisi corfforaethol.