Portffolios y Corff Gweithredol

Portffolios Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 

 

Thomas, John

Y Cynghorydd John Thomas

Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau

 

Adnoddau, gan gynnwys:

 • Swyddfa’r Rheolwr Gyfarwyddwr
 • Swyddfa Cymorth y Cabinet
 • Polisi Strategol a Chynllunio Corfforaethol
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Monitro Perfformiad a Chynllunio ar gyfer Gwella
 • Cyfathrebu
 • Gofal Cwsmeriaid
 • Strategaeth Adnoddau Dynol a Gweithredu
 • Datblygu a Hyfforddiant Sefydliadol
 • Cysylltiadau Cyflogeion a Chydraddoldeb
 • Recriwtio, Cadw Staff a Rheoli Presenoldeb
 • Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
 • Gwasanaethau Democrataidd, Datblygiad a Chymorth Aelodau
 • Gwasanaethau Ariannol, Cynllunio Ariannol a'r Gyllideb
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Tir, Eiddo a Rheoli Asedau
 • Caffael a Chontractau
 • Rheoli Risg
 • Ail-lunio Gwasanaethau
 • Agenda moderneiddio, gwaith ar y cyd a lles Llywodraeth Leol

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

 

Jarvie, Hunter

Y Cynghorydd Hunter Jarvie

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol 

 

Gwasanaethau Cyfreithiol, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol
 • Eiddo a Chontractau
 • Ymgyfreitha
 • Gwasanaethau Etholiadol

Gwasanaethau Cofrestru

 

Rheoli Cofnodion a Gwasanaethau Gwybodaeth

 

Gwasanaethau Rheoliadol, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

 

Penrose, Bob

Y Cynghorydd Bob Penrose

Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant

 

Addysg, gan gynnwys:

  • Addysg a Chynllunio Strategol
  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned
  • Darpariaeth Addysg Blynyddoedd Cynnar
  • Llesiant Addysgol, Cyngor ac Asesu
  • Cymorth a Hyfforddiant Llywodraethwyr
  • Addysg, Cynhwysiant a Mynediad, gan gynnwys Atgyfeiriadau Disgyblion
  • Derbyn i Ysgolion
  • Cyllid a Chymorth i Ysgolion
  • Gwella a Herio Ysgolion, gan gynnwys Consortiwm Canolbarth y De
  • Anghenion Addysgol Arbennig
  • Gwasanaeth Arlwyo
  • Gwasanaeth Ieuenctid
  • Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth, gan gynnwys Gwasanaethau a Darpariaeth Gymraeg
  • Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth

 

Bird, Jonathan

Y Cynghorydd Jonathan Bird

Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio

 

Adfywio, gan gynnwys:

  • Rheoli Datblygu
  • Rheoli Adeiladau
  • Polisi Cynllunio a'r Cynllun Datblygu Lleol
  • Gwasanaethau Cefn Gwlad, gan gynnwys Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Parciau Gwledig, Arfordir Treftadaeth a Gwasanaethau'r Dirwedd
  • Polisi Bioamrywiaeth a Gweithredu
  • Datblygu economaidd a Chymorth Busnesau
  • Tir ac Adeiladau Cyflogaeth
  • Adfywio Trefol a Gwledig
  • Adnewyddu a Gwella Tai Sector Cyhoeddus
  • Cymunedau yn Gyntaf
  • Twristiaeth a Digwyddiadau
  • Datblygu a Hyrwyddo Canol Trefi
  • Maes Awyr Caerdydd a Ardal Fenter Sain Tathan
  • Prosiectau Adfywio
  • Mewnfuddsoddiad

 

Parker, Andrew

Y Cynghorydd Andrew Parker

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau

 

Tai Sector Cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Cartrefi'r Henoed
  • Diogelwch Cymunedol a Throseddau ac Anhrefn (gan gynnwys cyfrifoldebau Adran 17)
  • Problemau cysylltiedig â’r Swyddfa Gartref
  • Digartrefedd a Theithwyr (gan gynnwys safleoedd)
  • Strategaeth Tai a Buddsoddi
  • Pennu Anghenion Tai a Llety
  • Cyfrifoldebau Tai Cymdeithasol
  • Dyrannu ar gyfer Tai
  • Gwasanaethau Tenantiaid
  • Gwasanaethau Tai Arbenigol
  • Polisi Tai a Gweithredu
  • Cyflawni Safonau Ansawdd Tai Cymru

Gwasanaethau Adeiladau, gan gynnwys:

  • Cynnal a Chadw Adeiladau
  • Glanhau Adeiladau
  • Diogelu Adeiladau

 

 

Gray, Ben

Y Cynghorydd Ben Gray

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden

 

Gofal ac Iechyd Cymdeithasol

  • Gwasanaeth Mabwysiadu
  • Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant
  • Cyngor ac Asesu Oedolion
  • Gofal Cymunedol Oedolion a Phlant
  • Darpariaeth Gofal Cartref
  • Cyswllt Iechyd
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion a Phlant
  • Gwasanaethau i Oedolion a Phlant ag Anableddau/Namau
  • Cymorth a Thrafod i Deuluoedd
  • Gofal Iechyd a Chymdeithasol a Gwaith ar y Cyd
  • Cynhwysiant Sector Gwirfoddol Oedolion a Phlant
  • Anghenion Arbennig Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Cymorth Busnesau ac Arloesi Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Tîm Troseddau Ieuenctid
  • Gwaith ar y cyd â’r Bwrdd Iechyd ar integreiddio gofal iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Hamdden, gan gynnwys:

  • Canolfannau Cymunedol
  • Strategaeth Hamdden
  • Rheoli Hamdden (gan gynnwys Canolfannau Chwaraeon a Hamdden)
  • Buddsoddi Strategol - Hamdden
  • Datblygu Chwaraeon a Chwarae

 

 

Cox, Geoff

Y Cynghorydd Geoff Cox

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethol a Thrafnidiaeth

 

Gwasanaethau Cymdogaethol Gweithredol, gan gynnwys:

  • Cynnal a Chadw’r Priffyrdd
  • Cynnal a Chadw Parciau a Thiroedd
  • Rheoli Traethau
  • Diogelwch Dŵr
  • Rheoli Gwastraff
  • Polisi Ailgylchu a Gweithredu
  • Gorfodi Amgylcheddol
  • Toiledau Cyhoeddus
  • Goleuadau Stryd

Gwasanaethau Peirianyddol y Priffyrdd, gan gynnwys:

  • Cynnal a Chadw yn ystod Tywydd Garw a’r Gaeaf
  • Peirianneg, Dylunio a Datblygu'r Priffyrdd
  • Cynnal a Chadw'r Priffyrdd a Strwythurau’r Priffyrdd
  • Rheoli Coed y Priffyrdd
  • Rheolaeth Traffig
  • Darparu a Rheoli Meysydd Parcio
  • Diogelwch ar y Ffyrdd, gan gynnwys Llwybrau Diogel mewn Cymunedau
  • Rheoli Risg Llifogydd a Diogelu Arfordiroedd

Trafnidiaeth, gan gynnwys:

  • Teithio Llesol a Theithio Cynaliadwy
  • Cynlluniau Lleol a Rhanbarthol
  • Cyflawni’r Cynllun METRO
  • Trafnidiaeth Gyhoeddus
  • Polisi a Darpariaeth Trafnidiaeth Cartref Ysgol
  • Trafnidiaeth Gymunedol
  • Caffael Cerbydau a’u Gosod ar Brydlesi
  • Gwasanaethau Modurdy a Rheoli Cerbydau
  • Rheoli Ceir Benthyg

Amddiffyn Sifil a Chynllunio ar gyfer Argyfyngau

 

 

A phob swyddogaeth weithredol arall fel yn y Cyfansoddiad, yn unol â’r hyn y bydd yr Arweinydd yn ei ddosrannu i bob portffolio o bryd i’w gilydd.