Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

  

Bydd yr Etholiad nesaf i’r Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau 6 Mai 2021

 

Pryd?

Cynhelir y math hwn o etholiad bob pum mlynedd, bydd yr etholiad nesaf yn 2021.

 

Ar 5 Mai 2016, pleidleisiodd pobl Cymru ar bwy yr hoffent i'w cynrychioli fel Aelodau Cynulliad, pan gynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei etholiad diwethaf.

 

Beth?

Mae 60 Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae 40 Aelod Cynulliad yn cynrychioli etholaethau Cymru (eich ardal leol) ac 20 Aelod Cynulliad yn cynrychioli’r pum rhanbarth:  Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, De-orllewin Cymru, De-ddwyrain Cymru, Canol De Cymru.  

 

Pwy?

Mae Aelodau Cynulliad (ACau) yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw o fewn yr etholaeth neu'r rhanbarth lle maent wedi’u hethol i wasanaethu am dymor. Maent yn cael cysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.

Mae Aelodau Cynulliad yn cael cyflog am eu gwaith.

 

I gael gwybod pwy yw eich Aelodau Cynulliad ewch i’r wefan ACau, ASau ac ASEau’r Fro drwy glicio ar y botwm isod:ACau, ASau ac ASEau'r Fro

 

Pam?

Yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2011, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid rhoi pwerau pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddeddfu yng Nghymru. 

 

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru'r pŵer i wneud deddfau ar y meysydd canlynol:

 • Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygu Gwledig
 • Henebion ac Adeiladau Hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu Economaidd
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Yr Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân
 • Bwyd
 • Iechyd a’r Gwasanaethau Iechyd
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth Leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
 • Lles Cymdeithasol
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Twristiaeth
 • Cynllunio Gwlad a Thref
 • Dŵr ac Amddiffyn rhag Llifogydd
 • Y Gymraeg.

Mae Llywodraeth y DU yn cadw rheolaeth o wasanaethau cyhoeddus penodol ac o feysydd penodol o ddeddfwriaeth. Er enghraifft, nid yw cyfrifoldebau am y gwasanaeth heddlu, diogelwch cymdeithasol a deddfwriaeth gyflogaeth wedi’u datganoli. Nid oes gan y Cynulliad bŵer i drethu.

 

Ble?

Agorwyd y Senedd yn 2006, a dyma lle mae Aelodau Cynulliad yn ymgynnull ar gyfer y Cyfarfod Llawn (trafodaeth / dadl) ym Mae Caerdydd. Mae ystâd y Cynulliad hefyd yn cynnwys y Pierhead, adeilad hanesyddol ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â'r ddau adeilad hyn, mae gan y Cynulliad ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr ym Mae Colwyn a bws allgymorth sy'n ymweld â'r gwahanol ranbarthau yng Nghymru yn rheolaidd.

 

 

 

 Sut i Gysylltu â Ni