Etholiadau Senedd Cymru

Cynhelir Etholiadau Senedd Cymru ddydd Iau 6 Mai 2021.

 National Assembly for Wales

Y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol (SCRh) ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Canol De Cymru yw Debbie Marles.  Bydd y SCRh yn gweinyddu'r broses enwebu ac ar ôl i'r Swyddogion Canlyniadau Etholaethol (SCE) gwblhau'r gwiriad a'r cyfrifiadau, bydd yn cyfrifo'r canlyniad rhanbarthol ac yn datgan dyraniad y seddi.

 

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol: Rob Thomas

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

 

Rachel Starr-Wood, Rheolwr Cofrestru Etholiadol

 • 01446 709304

Hayley Hanman, Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol 

 • 01446 709345

 

 

 

Mae pum Rhanbarth Etholiadol yn y Senedd:

 • Canol De Cymru

 • De-ddwyrain Cymru

 • De-orllewin Cymru

 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 • Gogledd Cymru

 

Mae Canol De Cymru yn cwmpasu ardaloedd gweinyddol tri Awdurdod Unedol:

 

Bydd y SCRh yn cael cymorth gyda’i dyletswyddau gan dri Swyddog Canlyniadau Lleol (SCLl) yn yr awdurdodau eraill sydd hefyd yn destun gofynion a chanllawiau deddfwriaethau cenedlaethol.

 

Rôl y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol

Mae'r SCRh yn gyfrifol am gynnal etholiadau'r Senedd yn gyffredinol yn Rhanbarth Canol De Cymru, ac am gydgysylltu â’r Swyddogion Canlyniadau Etholaethol yn Rhanbarth Canol De Cymru. Mae’r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol hefyd yn gyfrifol am roi rhybudd am yr etholiad, y drefn enwebu, annog cyfranogiad, sicrhau y cydymffurfir â gofynion cyfeiriadau’r etholiad ar gyfer yr ymgeiswyr ac y cydymffurfir hefyd â’r gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno’r cyfeiriadau hynny, coladu cyfansymiau lleol, cyfrifo'r canlyniad ac, yn olaf, datgan y canlyniad.

 

Ymgeiswyr ac Asiantau

Maes o law byddwn yn rhoi gwybodaeth hanfodol i Ymgeiswyr ac Asiantau, a chaiff hon ei ddiweddaru'n fuan i gynnwys y pecyn enwebu.

 

Ddydd Iau 25 Chwefror am 18:00, bydd cynrychiolydd o'r Comisiwn Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol yn cynnal sesiwn friffio i Ymgeiswyr ac Asiantau drwy Microsoft Teams, ac yn rhoi trosolwg ar rôl Aelodau'r Senedd. Bydd y sesiwn friffio yn cynnig gwybodaeth hanfodol i ddarpar Ymgeiswyr a'u Hasiantau gan gynnwys y weithdrefn enwebu, gwybodaeth bleidleisio, y broses wirio a chyfrif, gwariant ymgeiswyr a threuliau’r etholiadau ac yn olaf, rôl a chyfrifoldebau Aelodau’r Senedd a threfniadau ar gyfer datgan derbyn swydd gan yr ymgeiswyr etholedig.

 

Amserlen 

 

Amserlen
DigwyddiadDiwrnodau gwaith cyn y bleidlais (terfyn amser os nad canol nos)Dyddiad (terfyn amser os nad canol nos)

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Dim hwyrach na 25 niwrnod

22 Mawrth 2021

Dosbarthu papurau enwebu

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm ar y 19eg diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm dydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau dosbarthu papurau enwebu

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Cyflwyno gwrthwynebiadau i bapurau enwebu

Ar 19 diwrnod (10am tan 5pm), yn amodol ar y canlynol:

Rhwng 10am a 12 hanner dydd gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd


Rhwng 12 hanner dydd a 5pm dim ond i enwebiadau sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm y gellir gwneud gwrthwynebiadau, 20 diwrnod cyn y bleidlais.

Rhwng 10am a 12 hanner dydd, dydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd

Rhwng 12 hanner dydd a 5pm, dydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i enwebiadau sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm, dydd Mercher 7 Ebrill

Dyddiad cau tynnu yn ôl

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi hysbysiad penodi asiant etholiadol

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiad interim cyntaf ynghylch newid

19 diwrnod

 

Dydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi datganiad am y sawl a enwebwyd, gan gynnwys hysbysiad pleidleisio a lleoliad y gorsafoedd pleidleisio

Dim hwyrach nag 18 diwrnod (4pm)

 

Dim hwyrach na 4pm, dydd Gwener 9 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau i gofrestru 

12 diwrnod

Dydd Llun 19 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd am bleidlais bost a phleidlais bost drwy ddirprwy, a newidiadau i bleidlais bost neu bleidlais bost drwy ddirprwy.

11 diwrnod (5pm)

5pm, dydd Mawrth 20 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais bost drwy ddirprwy na dirprwyon brys)

6 diwrnod (5pm)

5pm, dydd Mawrth 27 Ebrill

Cyhoeddi ail hysbysiad etholiad interim ynghylch newid

Rhwng 18 a 6 diwrnod

Rhwng dydd Gwener 9 Ebrill a dydd Mawrth 27 Ebrill (gan gynnwys y diwrnodau hynny)

Cyhoeddi hysbysiad etholiad olaf ynghylch newid

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Dyddiad cau hysbysiad am benodi asiantau pleidleisio, asiantau cyfrif ac is-asiantau

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Y dyddiad cyntaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd

4 diwrnod

Dydd Iau 29 Ebrill

Diwrnod Pleidleisio

 

0 (7am tan 10pm)

7am tan 10pm, dydd Iau 6 Mai

Yr amser olaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd neu a ddifethwyd

0 (5pm)

5pm, dydd Iau 6 Mai

Amser cau ar gyfer gwneud cais brys am bleidlais drwy ddirprwy

0 (5pm)

5pm, dydd Iau 6 Mai

Cyfle olaf i newid y gofrestr oherwydd camgymeriad clercaidd neu apêl llys

0 (9pm)

9pm, dydd Iau 6 Mai

 

 

System bleidleisio

Aelodau’r Etholaeth 

Etholir aelodau etholaethol gan ddefnyddio'r system y cyntaf i’r felin. Etholir yr ymgeisydd sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau.

 

Aelodau Rhanbarthol 

Etholir aelodau rhanbarthol drwy fath o gynrychiolaeth gyfrannol a elwir yn 'System Aelodau Ychwanegol', gydag etholwyr yn pleidleisio dros blaid wleidyddol. Esbonnir y dull yn glir ar wefan Senedd Cymru.

 

Pwy all bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais? 

Ar gyfer etholiadau Senedd Cymru, rhaid i chi fod: 

 • Wedi cofrestru i bleidleisio  ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg.

 • yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad (‘diwrnod y bleidlais’)

 • Yn ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig neu ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad*.

 • Yn ddinesydd tramor cymwys gyda chaniatâd i ddod i mewn neu i aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath arnoch.

 

Cofiwch y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru am y tro cyntaf.

 

Gwirio a Chyfrif

Bydd proses wirio a chyfrif Etholiad Senedd Cymru yn cael ei chynnal mewn canolfannau cyfrif lleol gyda’r Ganolfan Ranbarthol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo, 7 Gladstone Road, Y Barri, CF62 8NA lle y datgelir canlyniad terfynol yr Etholiad. Mae'r broses sydd i'w dilyn yn gofyn am ddatganiadau lleol o'r canlyniad ym mhob ardal etholaeth ac yna datganiad o’r canlyniad cyffredinol wedi'i gyd-gasglu ar gyfer Rhanbarth Canol De Cymru.

 

Bydd dau Lleoliad Cyfrif:

 

Canalfan Celfyddydau Memo

Ffordd Gladstone

Y Barri 

CF62 8NA

 

Canalfan Hamdden y Barri 

Stryd Greenwood

Y Barri 

CF63 4JJ

 

Lleoliadau Dilysu a Chyfrif

Amserlen Dilysu a Chyfrif

 

Bydd y broses wirio ar gyfer Etholiad Senedd Cymru yn dechrau o 9.00am ddydd Gwener 07 mis Mai 2021.

 

 

Gwiriadau anffurfiol o Bapurau Enwebu

Byddwn yn cynnig gwiriadau anffurfiol o bapurau enwebu i Ymgeiswyr a Phleidiau. Rydym yn annog gwiriadau anffurfiol yn gryf.

I gyflwyno eich papurau enwebu am wiriad anffurfiol, sganiwch neu tynnwch lun o'ch ffurflenni a’u e-bostio at rro@valeofglamorgan.gov.uk

 

Cyflwyno eich Papurau Enwebu

Oherwydd COVID-19, rhaid trefnu apwyntiad i gyflwyno eich Papurau Enwebu. Bydd apwyntiadau ar gael o ddydd Mawrth 23 Mawrth 2021. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich Papurau Enwebu yw 4pm ar 8 Ebrill 2021.

 

I drefnu apwyntiad ar gyfer cyflwyno eich Papurau Enwebu, e-bostiwch rro@valeofglamorgan.gov.uk