Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Bydd yr Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu nesaf ar ddydd Iau 7 Mai 2020  -  Cynhelir y Cyfri ddydd Llun 11 Mai 2020

 

Disolodd rôl y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu y rôl awdurdod heddlu lleol yn 2012.  Mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am ddal y Prif Gwnstabl a’r heddlu i gyfri drwy drosolwg o’r modd y maent yn mynd i’r afael â throsedd ac anelu at sicrhau fod yr Heddlu’n darparu gwasanaeth da.

 

Mae gan bob ardal heddlu un Comisiynydd Heddlu a Throseddu sy’n cael ei ethol bob pedair blynedd. Mae Bro Morgannwg yn rhan o ardal Heddlu De Cymru.

 

Gwybodaeth i Ymgeiswyr Arfaethedig

Mae’r broses enwebu, Hysbysiad o’r Etholiad a datganiad o’r canlyniad yn gyfrifoldeb i Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu De Cymru yng Nghyngor Bro Morgannwg.

 

Rôl y swyddog canlyniadau lleol yng Nghyngor Bro Morgannwg yw sicrhau fod pleidlais yn cael ei gweithredu yn unol â deddfwriaeth a bod yr etholiad yn cael ei gweinyddu’n effeithiol.

 

Rhaid i ymgeiswyr arfaethedig gyflwyno eu henwebiadau i’r Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu De Cymru erbyn 4pm ddydd Iau 8 Ebrill 2020 fan hwyraf.  

 

Gwybodaeth i Bleidleiswyr

Mae’r etholiadau yr ydych yn gymwys i bleidleisio ynddynt  yn dibynnu ar eich oedran, dinasyddiaeth a ble’r ydych chi’n byw. Fodd bynnag, hyd yn oed pe byddech yn bodloni pob maen prawf, ni fyddant yn cyfrif oni bai eich bod chi hefyd wedi cofrestru i bleidleisio.

 

Ar Dydd Iau 7 Mai 2020 bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm.  Bydd yr holl etholwyr cymwys wedi derbyn cerdyn pleidleisio o flaen llaw sy’n nodi ble mae eu gorsaf bleidleisio a sut i fwrw eu pleidlais.

 

Os fydd mwy na dau ymgeisydd yn sefyll byddwch yn defnyddio’r System Bleidleisio Atodol i fwrw eich pleidlais. Fel arall byddwch yn defnyddio system y cyntaf heibio’r postyn.

 

Os na allwch gyrraedd gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch wneud cais am bleidlais drwy’r post neu bleidlais drwy ddirprwy. Mae’r dyddiadau cau yn dynn felly cyflwynwch eich ceisiadau cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

Dyddiadau Allweddol:
  • Caiff cardiau pleidleisio eu cyflwyno o gwmpas 31 Mawrth 2020
  • Bydd dyraniad cyntaf pecynnau pleidlais drwy’r post o gwmpas 20 Ebrill 2020
  • Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio: 21 Ebrill 2020
  • Dyddiad cau ymgeisio am bleidlais drwy'r post: Dydd Mercher 22 Ebrill 2020
  • Dyddiad cau ymgeisio am bleidlais drwy ddirprwy: Dydd Mercher 22 Ebrill 2020
  • Bydd ail ddyraniad pecynnau pleidlais drwy'r post o gwmpas Dydd Gweber 24 Ebrill 2020
Hysbysiadau Etholiad:

Bydd dolenni i'r Hysbysiadau Statudol yn cael eu diweddaru wrth iddynt gael eu cyhoeddi:

 

  • Hysbysiad o'r Etholiad: heb fod yn hwyrach na Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020
  • Manylion yr Ymgeisydd: heb fod yn hwyrach na 4pm Dydd Iau 9 Ebrill 2020
  • Lleoliad y Gorsafoedd Pleidleisio: Dydd Iau 30 Ebrill 2020
  • Asiantau'r Etholiad: Dydd Gwener 1 Mai 2020

Manylion cyswllt ar gyfer yr adran cofrestru etholiadol.