Civic Offices in BarryCyngor Bro Morgannwg

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg 47 o aelodau etholedig, neu Gynghorydd, ac mae pob un yn cynrychioli ymraniad etholiadol, neu ward.

 

Caiff y Cyngor ei arwain gan yr Arweinydd a’r Cabinet, corff o saith Chynghorydd sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar bolisïau a’r gyllideb.

 

Rhennir Prif Swyddogion y Cyngor yn Gyfarwyddwyr, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Gweithredol. Fel rheolwyr gwasanaethau maen nhw’n gwneud argymhellion i’r Cabinet ac yn cael eu dwyn i gyfrif ganddo.

 

 • Rob Thomas, Rheolwr Cyfarwyddwr
 • Miles Punter, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai
 • Lance Carver, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau

 

Council-chamber

Dweud Eich Dweud

Gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan mewn amryw o gyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg

 • Cwestiynau Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor 
 • Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio
 • Siarad Cyhoeddus yn Is-bwyllgor Hawliau Tramwy  
 • Siarad mewn Pwyllgor Craffu: Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau, Amgylchedd ac Adfywio, Cartrefi a Chymunedau Diogel, Dysgu a Diwylliant neu Fyw’n Iach a Gofal Cymdeithasol.

 

Cyfranogiad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Cyngor

 

 

Pwyllgorau’r Cyngor 

Aelodau Pwyllgorau Craffu 

 •  Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (10 aelod) 

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Owen Griffiths;

  Cynghorwyr: George Carroll, Geoff Cox, Robert Crowley, Vince Driscoll, Gwyn John, Ian Johnson, Ruba Sivagnanam ac John Thomas   

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (10 aelod)

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Bronwen Brooks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam;

  Cynghorwyr: Vince Bailey, Pamela Drake, Vince Driscoll, Gwyn John, Michael Morgan, Andrew Robertson, Leighton Rowlands a Steffan Wiliam 

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Rachel Nugent-Finn;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas;

  Cynghorwyr: Julie Aviet, Janice Charles, Owen Griffiths, Stephen Griffiths, Hunter Jarvie, Kevin Mahoney, Bob Penrose a John Thomas 

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Sandra Perkes;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Julie Aviet;

  Cynghorwyr: Jonathan Bird, Bronwen Brooks, Christine Cave, Millie Collins, Stephen Griffiths, Sally Hanks, Andrew Parker a Leighton Rowlands.

   

  Un cynrychiolydd, fel arsylwydd heb bleidlais, o'r sefydliadau isod:

   

  Citizens Advice Bureau

  a phedwar cynrychiolydd o Banel/Grŵp Gweithio'r Tenantiaid   

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Gordon Kemp;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch;

  Cynghorwyr: Andrew Davies, Stephen Griffiths, Nic Hodges, Hunter Jarvie, Jayne Norman, Andrew Parker, Sandra Perkes a Neil Thomas

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel aelodau wedi eu cyfethol:

     Yr Eglwys Gatholig

     Yr Eglwys yng Nghymru

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Ywchradd

     Rhiant-lywodraethwr, y Sector Gynradd

   

  Gwahoddir yr isod i fynychu fel arsylwyr heb bleidlais:

     Cynradd

     Addysg cyfrwng Cymraeg

     Uwchradd

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Fforwm Ieuenctid y Fro

     Anghenion Arbennig

     Penaethiaid Ysgol

     Eglwysi Rhyddion 

   

Pwyllgorau Lled-farnwrol

 • Pwyllgor Cynllunio (17 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Jonathan Bird; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ben Gray;  

  Y Cynghorwyr: Rhiannon Birch, Christine Cave, Pamela Drake, Vince Driscoll, Stewart Edwards, Nic Hodges, Ian Johnson, Gordon Kemp, Andrew Parker, Leighton Rowlands, Neil Thomas, Margaret Wilkinson, Eddie Williams, Mark Wilson a Marguerita Wright. 

 • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) (5 aelod) 

  Y Cynghorwyr: I'w benodi gan y Pwyllgor Cynllunio

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (15 aelod)  


  Cadeirydd: Y Cynghorydd John Thomas

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Owen Griffiths; 

  Y Cynghorwyr: Julie Aviet, Janice Charles, Robert Crowley, Pamela Drake, Kathryn McCaffer, Anne Moore, Michael Morgan, Jayne Norman, Rachel Nugent-Finn, Leighton Rowlands, Steffan Wiliam, Margaret Wilkinson a Marguerita Wright 

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (15 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd John Thomas

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Owen Griffiths; 

  Y Cynghorwyr: Julie Aviet, Janice Charles, Robert Crowley, Pamela Drake, Kathryn McCaffer, Anne Moore, Michael Morgan, Jayne Norman, Rachel Nugent-Finn, Leighton Rowlands, Steffan Wiliam, Margaret Wilkinson a Marguerita Wright  

   

   

   

 • Pwyllgor Apeliadau (6 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddo na’r Pwyllgor Archwilio) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Anne Moore; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam;

  Y Cynghorwyr: Christine Cave, Robert Crowley, Sally Hanks a John Thomas

 • Pwyllgor Ymchwilio (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd:  Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Lis Burnett; 

  Y Cynghorwyr: Andrew Davies, Hunter Jarvie, Gwyn John, Gordon Kemp a Kevin Mahoney 

 • Pwyllgor Safonau (9 aelod yn cynnwys: 5 aelod annibynnol; 3 chynghorydd ac eithrio’r Arweinydd a dim mwy nag 1 aelod o’r Tîm Rheoli; ac 1 aelod o Gyngor Tref / Cymuned a leolir yn gyfan gwbl neu’n rhannol yn nalgylch y Cyngor)  

  Y Cynghorwyr: Ben Gray, Owen Griffiths a Marguerita Wright

   

  Aelodau annibynnol:

  Mr. R. Alexander

  Mrs. P. Hallett

  Mr. R. Hendicott

  Mrs. L. Tinsley 

   

   

   

   

   

  Mr. G. Watkins

   

  Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned Y Cynghorydd

  M. Cuddy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau  

  1 Cynghorydd Cymuned, 1 Unigolyn Lleyg (i’w benodi gan y Swyddog Monitro) ac 1 Cynghorydd o Fro Morgannwg o bob grŵp gwleidyddol (nad sy’n aelod o’r Pwyllgor Safonau) 

  Cynghorwyr:

  Mr. A. Jolley (Aelod Lleyg) as Y Cynghorydd M. Cuddy (Aelod Cynghorydd Cymuned)

 • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau (3 aelod) 

  Y Cynghorwyr: Ben Gray, Owen Griffiths a Marguerita Wright

   

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgresiwn (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Sandra Perkes; 

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Sally Hanks; 

  Y Cynghorwyr: Vince Bailey, Hunter Jarvie, Kevin Mahoney a Andrew Robertson (ynghyd ag un swydd wag oherwydd cyfrifiadau cydbwysedd gwleidyddol)

   

   

 

 

Pwyllgorau / Is-bwyllgorau / Panelau  

 • Pwyllgor Archwilio (7 aelod ac 1 aelod lleyg)  

  Cadeirydd: George Carroll;

  Is-gadeirydd: Leighton Rowlands;

  Y Cynghorwyr: Pamela Drake, Ian Johnson, Kathryn McCaffer, Jayne Norman a Mark Wilson.

  Aelod lleyg: Mr. Paul Lewis

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (13 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Sally Hanks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch;

  Y Cynghorwyr: Julie Aviet, Vince Bailey, George Carroll, Christine Cave, Nic Hodges, Michael Morgan, Andrew Parker, Bob Penrose, Sandra Perkes, Andrew Robertson a Mark Wilson

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (10 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Leighton Rowlands;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Nic Hodges;

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Owen Griffiths, Sally Hanks, Kathryn McCaffer, Michael Morgan, Andrew Robertson, Neil Thomas a Mark Wilson  

 • Gwasanaethau Democrataidd Is-Bwyllgor (3 aelod)

  I'w benodi gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diileu Swyddi (7 aelod, ac ni ddylai’r un ohonynt fod yn aelod o’r Pwyllgor Apeliadau) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Neil Thomas;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Gwyn John;

  Y Cynghorwyr: Vince Bailey, Janice Charles, Pamela Drake, Kathryn McCaffer a Bob Penrose

 • FForwm Ymgynghorol ar y Cyd (7 aelod)  

  Cadeirydd: Neil Thomas;                                         

  Is-gadeirydd:

  Y Cynghorwyr: Pamela Drake, Gwyn John, Ian Johnson, Michael Morgan, Andrew Robertson a Leighton Rowlands 

   

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (6 aelod)  

  Cadeirydd: Yr Arweinydd Y Cynghorydd Neil Moore;

  Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd Y Cynghorydd Lis Burnett;

  Y Cynghorwyr: Vince Bailey, Robert Crowley, Ben Gray a Sally Hanks  

   

  Gwahoddir yr Aelod Cabinet â’r portffolio sy’n gyfrifol am y gwasanaeth perthnasol i’r cyfarfodydd. 

 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (7 aelod) 

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Pamela Drake;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson;

  Y Cynghorwyr: George Carroll, Stewart Edwards, Hunter Jarvie, Bob Penrose a Steffan Wiliam     

 • Cydbwyllor Cyswllt Sector Gwirfoddol (8 aelod ynghyd â 7 cynrychiolwyr y sector gwirfoddol ac 1 cynrychiolydd a enwebir gan y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Cynghorau Tref a Chymuned)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Rhiannon Birch;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Jayne Norman;

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Christine Cave, Millie Collins, Robert Crowley, Kathryn McCaffer a Leighton Rowlands

 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Geoff Cox;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mark Wilson; 

  Y Cynghorwyr: Janice Charles, Robert Crowley, Pamela Drake, Kevin Mahoney a Steffan Wiliam 

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol (6 aelod –i’w gadeirio gan yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio)  

  Cadeirydd: Yr Aelod Cabinet (Addysg ac Adfywio) Y Cynghorwyd Lis Burnett;

  Y Cynghorwyr: Nic Hodges, Hunter Jarvie, Gordon Kemp, Rachel Nugent-Finn a Margaret Wilkinson 

 

Cyrff Eraill (yn cynnwys Cyrff ar y Cyd)  

 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth (7 aelod)  

  Cadeirydd: Y Cynghorydd Sally Hanks;

  Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Andrew Parker; 

   

  Y Cynghorwyr: Lis Burnett, Vince Driscoll, Rachel Nugent-Finn, Neil Thomas ac Steffan Wiliam  

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau (6 aelod – i’w gadeirio gan yr  Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau)  

  Cadeirydd: Yr Aelod Cabinet (Berfformiad ac Adnoddau) Neil Moore; 

   

  Y Cynghorwyr: Janice Charles, Millie Collins, Owen Griffiths, Kathryn McCaffer a Leighton Rowlands

 • Cyd-bwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolog y De (1 Aelod)  

  Fel rhan o ddiwygio’r Model Llywodraethu ar gyfer y Consortiwm, tociwyd y Cyd-bwyllgor, sy’n cynnwys nifer lai i Arweinwyr neu gynrychiolwyr a enwebwyd bellach. Penododd pob Awdurdod Lleol cyfrannog un Aelod, ac (yn unol â’r Model Cenedlaethol), yr Arweinydd neu ei gynrychiolydd dethol ddylai hwn neu hon fod.   

   

  Cynrychiolydd – Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

 • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (2 Aelod ynghyd â 2 eilydd)  

  Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol a Chadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Gwarchod y Cyhoedd 

   

   

  [Eilyddion: Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidaeth ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Gwarchod y Cyhoedd]