Griffiths, Stephen

Stephen J. Griffiths    

 

Cyfeiriad: 

58 Greenfield Avenue

Dinas Powys

CF64 4BX

 

  • 07771 547786
  • 07720 063555
  • sjgriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

 

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol 

  • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)  


Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 4 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Bywgraffiad

 

Bûm yn byw yn Rhodfa Maesglas, Dinas Powys am dros bum mlynedd gyda'm partneres Julia. Brodor o Gaerfyrddin ydwyf, a symudais i Gaerdydd wedi graddio o Brifysgol Morgannwg cyn setlo o'r diwedd yn Ninas Powys. 

 

Fe'm cyflogir ar hyn o bryd gan LexisNexis Risk Solutions fel Arweinydd Proses Weithredol (Operational Process Lead). Fy swyddogaeth yw gwella prosesau o fewn y busnes drwy symud rhwystrau ac atal biwrocratiaeth hyd yr eithaf. Gobeithiaf ddod a'm gwybodaeth ac arbenigrwydd ar lefel broffiesiynol i Lywodraeth Leol.

 

Fel libertariad, credaf mewn awdurdod lleol darbodus ond cryf a ddylai fod yn canolbwyntio'n llwyr ar ychydig dewisol o wasanaethau allweddol, gan sicrhau eu bod hwythau yn eu tro yn gorberfformio a'u bod yn archwiladwy ac atebol i'r etholaeth.

 

Pan etholwyd fi yn aelod o Gyngor Sir Bro Morgannwg, gosodais bwyslais arbennnig ar eistedd ar y pwyllgorau ble medrai fy sgiliau fod o fwyaf o ddefnydd. Dyna'r rheswm 'rwyf ar bwyllgorau Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau, Arolygu a Chraffu ar Wasanaethau Democrataidd.

 

'Rwyf hefyd yn Swyddog Cyswllt Cymunedol dros Gyngor Cymunedol Dinas Powys. Mae'n bwysig fod penderfyniadau allweddol yn cael eu datganoli i'r lefel leol isaf bosibl. Calon unrhyw gymuned sy'n gweithredu'n llwyddiannus yw brogarwch, ac mae'n hanfodol fod unrhyw bryderon lleol yn cael eu clywed o fewn y cyngor.

 

Er fod Dinas Powys yn un o'r pyrth i galon Bro Morgannwg fe'i anwybyddwyd ar y cyfan. Mae cysylltiadau trafnidiaeth drwy'r pentref yn dirlawn. Mae'n bwysig fod y cyngor yn lliniaru'r pwysau drwy ganolbwyntio ar wella'r cysylltiadau yma. Un mesur o blith llawer y gellid gweithredu arno fyddai ffordd osgoi.

 

Mae fy nhri chydymaith sy'n cynrychioli gward Dinas Powys - Vince, Rob ac Andy, ill tri yn ymroddedig i sicrhau gwell gysylltiadau trafnidiaeth i'r pentref, gan gynnwys ffordd osgoi.

Ward: Dinas Powys