Moore, Neil

Neil Moore

 

Cyfeiriad: 

6 Cardiff Road

Y Barri

CF63 2QY

 

 

 • 01446 721525
 • 07720 063533

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau

 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

 • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 0      
Craffu (Yr Amglychedd ac Adfywio) 11 9 82% 2
Penodiad Uwch Reoli 6 5 83%  1
Ymddiriedolaeth 0      
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cadog

Amserau cymorthfeydd

 

Yn gyffredinol, y trydydd dydd Sadwrn yn y mis rhwng 10.00 a.m. a 12.00 hanner dydd yn Llyfrgell Tref y Barri. Gweler y wasg am fanylion. Gall unrhyw un gysylltu â Neil ar unrhyw adeg trwy lythyr, ffôn neu e-bost.

Manylion bywgraffyddol

Bu Neil Moore yn byw yn y Barri er 1979 gyda’i wraig Anne a’u dau blentyn, sydd bellach wedi tyfu i fyny, ac a gafodd eu haddysgu mewn ysgolion lleol. 

 

Bu Neil yn gweithio fel Prif Swyddog Safonau Masnachu i Gyngor De Morgannwg a Chyngor Chaerdydd tan ei ymddeoliad cynnar yn 2002.

 

Mae Neil yn cydweithio â grwpiau trigolion a chymdeithasau tai yn lleol, yn ogystal â’r heddlu. Cred Neil y dylid ystyried barn trigolion wrth wneud penderfyniadau, ac mae e’n hapus i helpu unrhyw un sydd â phroblem, ac mae ar gael pryd bynnag mae galw amdano.

 

Cas beth Neil yw’r tipio anghyfreithlon sy’n digwydd yn yr ardal, felly mae e’n cadw llygad ar y tipio yn y ward ac mae’n weithgar iawn yn glanhau’r ardal pan fod angen. Mae’n gofyn am help trigolion i ddweud wrth yr awdurdodau pan maent yn gweld achosion o dipio nad yw e wedi eu gweld, yn enwedig mewn mannau diarffordd ac mewn lonydd cefn lle nad oes mynediad oherwydd gatiau gwli. Gobaith Neil yw y bydd pawb yn helpu i ddatrys y broblem ddifrifol ac annifyr hon.

 

Yn ogystal, mae Neil yn annog trigolion i sefydlu grwpiau trigolion a chynlluniau gwylio’r gymdogaeth, ac mae’n hapus i helpu pobl i gyflawni hyn os oes angen.

 

Dymuniad Neil yw y gall ward Cadog, y Barri a Bro Morgannwg fod yn llefydd diogel i fyw, gweithio a magu teulu ynddynt, ac mae’n credu y gellir cyflawni hyn os ydyn ni i gyd yn cydweithio fel cymuned.

 

Mae Neil a Anne, y cynghorwyr Llafur dros ward Cadog, ar gael bob amser os oes angen cymorth ar drigolion, a gellir cysylltu drwy lythyr, e-bost neu dros y ffôn yn unol â’r manylion uchod.