Hysbysiad am Gyfarfod      CYFARFOD BLYNYDDOL CYNGOR BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 MERCHER 11 MAI 2016 AM 6.05 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD.

OFFRYMIR Y GWEDDÏAU AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

** Bydd y Maer sy’n ymddeol yn cadeirio nes bod y Maer newydd yn cael ei ethol yn ffurfiol. Cyflwynir Trefn gyflawn y Digwyddiadau yn ystod y cyfarfod.

 

RHAN 1

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.      (a)          Clywed cofrestr yr aelodau.

         (b)          Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

   ((Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

3.      Ethol Maer ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod yn unol â darpariaethau Adrannau 22 a 23 Deddf Llywodraeth Leol 1972. **

[Gweld Cofnod]

 

4.      Penodi Dirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod yn unol â darpariaeth Adran 24 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

[Gweld Cofnod]

 

5.      Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer neu Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

 

6.      Trefniadau Gweithredol: Portffolios Aelodau’r Cabinet a Thaliad Uwch Gyflogau –

         I nodi statws yr Arweinydd a chael gwybod gan yr Arweinydd beth yw enwau’r Cynghorwyr a ddewiswyd i fod yn Ddirprwy Arweinydd ac yn Aelodau’r Cabinet, ynghyd â’u portffolios a, pan fo’n berthnasol, enwebiadau ar gyfer “Llefarwyr”. (N.B. Ceir manylion taliadau arfaethedig Uwch Gyflogau yn yr adroddiad hefyd.)

[Gweld Cofnod]

 

Bydd newidiadau i aelodaeth pwyllgorau yng nghyd-destun Eitemau Agenda 7 ac 8 isod, fel y’u trosglwyddwyd gan Arweinyddion Grŵp, yn cael eu dosbarthu i Aelodau cyn neu ystod y cyfarfod.

 

7.      Trefniadau Anweithredol –

         Penodi Pwyllgorau Craffu ynghyd â’u telerau a phenodi eu haelodaeth ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:

         (a)     Craffu (Adnoddau Corfforaethol a Pherfformiad)

         (b)     Craffu (Yr Economi ac Adfywio)

         (c)      Craffu (Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

         (ch)   Craffu (Tai a Chymunedau Diogel)

         (d)     Craffu (Dysgu a Diwylliant).

[Gweld Cofnod]

        

Pwyllgorau Lled-farnwrol a Chyrff Eraill

8.      Penodi’r cyrff isod ynghyd â’u telerau a phenodi eu haelodaeth am y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:

        

Pwyllgorau Lled-farnwrol

(a)     Y Pwyllgor Cynllunio

(b)     Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

(c)     Pwyllgor Statudol Trwyddedu

(ch)   Pwyllgor Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd

(d)     Pwyllgor Apeliadau

(dd)   Pwyllgor Archwilio

(e)     Pwyllgor Safonau

(f)      Panel Penodi Pwyllgor Safonau

(ff)     Pwyllgor Penodi Pwyllgor Safonau

(g)     Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol.

 

          Pwyllgorau / Is-bwyllgorau / Panelau

(ng)  Pwyllgor Archwilio

(h)     Pwyllgor Cydlynu Cymunedol

(i)      Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

(l)      Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

(ll)     Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddiadau

(m)    Panel Trafod Ymgynghorol ar y Cyd

(n)     Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

(o)     Pwyllgor yr Ymddiriedolaeth

(p)     Cyd-bwyllgor Cydlynu’r Sector Wirfoddol

(ph)  Pwyllgor Deddf Ystadau Eglwysi Cymru

(r)      Penodi Llywodraethwyr ALl – Panel Ymgynghorol.

 

          Cyrff Eraill (Yn cynnwys Cyrff ar y Cyd)

(rh)    Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

(s)      Panel Trafod Ymgynghorol Cydraddoldeb

(t)       Cyd-bwyllgor Consortiwm Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Canolog a De

Mae Model Rheolaeth diwygiedig y Consortiwm yn cynnwys Cyd-bwyllgor symlach, sy’n cynnwys nifer lai o Arweinwyr neu gynrychiolwyr a enwebwyd. Mae pob Awdurdod Lleol cyfansoddol yn penodi un Aelod, ac (yn unol â’r Model Cenedlaethol), yr Arweinydd neu ddirprwy a enwebwyd dylai hwn fod. Cynrychiolydd y Cyngor ar hyn o bryd yw’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant.

[Gweld Cofnod]

 

9.      Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: Aelodaeth a Phenodi Dirprwyon –       

         

Mae’r Cytundeb Cydweithio’n caniatáu i bob un o’r tri Awdurdod cyfansoddol benodi dirprwyon ar gyfer eu dau Aelod a enwir. Cynrychiolwyr y Cyngor ar hyn o bryd yw’r Aelod Cabinet dros Dai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol, a Chadeirydd y Pwyllgorau Trwyddedu. Mae Arweinydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgorau Trwyddedu’n dirprwyo ar hyn o bryd dros yr Aelod Cabinet dros Dai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol, a Chadeirydd y Pwyllgorau Trwyddedu yn eu tro.

[Gweld Cofnod

 

10.    Nodi dyddiadau cyfarfodydd cyffredin y Cyngor i’w cynnal yn y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:

        20 Gorffennaf 2016

        28 Medi 2016

        14 Rhagfyr 2016

        1 Mawrth 2017

        26 Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

 

11.    Ethol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion ar gyfer y Pwyllgorau isod ar gyfer y flwyddyn ddinesig sydd i ddod:

(a)    Cynllunio

(b)    Trwyddedu Statudol

(c)     Trwyddedu Diogelu’r Cyhoedd

(ch)  Apeliadau

(d)    Cydlynu Cymunedol

(dd)  Ymddiriedolaeth

(e)    Deddf Ystadau Eglwysi Cymru

(f)     Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

(ff)    Archwilio

(g)    Adolygu Taliadau Tai Dewisol

(ng)  Ymddeol yn Gynnar / Diswyddiadau

(h)    Panel Trafod Ymgynghorol ar y Cyd

(i)      Penodi Uwch Reolwyr

(l)      Cyd-bwyllgor Cydlynu’r Sector Wirfoddol

(ll)     Arfordir Treftadaeth Morgannwg – Cynghorol

 

Gweler yr atodiad sydd ynghlwm sy’n nodi pam nad yw pwyllgorau penodol wedi eu cynnwys yn y rhestr uchod.

[Gweld Cofnod]

 

12.    Unrhyw fater arall brys ym marn y Maer (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.    Unrhyw fater brys ym marn y Maer (Rhan II).

 

 

                       

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr J. Wyatt Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709408.

 

 

Dosbarthu: I Holl Aelodau’r Cyngor.