Notice of Meeting        PWYLLGOR APELIADAU

Date and time

 

of Meeting                 DYDD GWENER, 30 MEHEFIN, 2017 AM 9.30 A.M.

 

Venue                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

AELODAU GOFYNNIR I FYNYCHU BRIFFIO CYN Y CYFARFOD

AM 09:00

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

5.         Apêl yn Erbyn Diswyddo - T. - Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Managing Director

 

23 Mehefin, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Jeff Rees, Ffôn: 01446 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau'r Pwyllgor Apeliadau

Chairman: Councillor R. Crowley;

Councillors B.T. Gray, O. Griffiths, Mrs. S.M. Hanks, N. Moore and M.J.G. Morgan