Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting        PWYLLGOR APELIADAU

Date and time

 

of Meeting                  DYDD GWENER, 6 GORFFENNAF, 2018 AT 1.00 P.M.

 

Venue                        YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

AELODAU GOFYNNIR I FYNYCHU BRIFFIO CYN Y CYFARFOD

AT 12:30 P.M.

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mehefin 2017.

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

5.         Apeliadau yn Erbyn Diswyddo - M ac S - Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Thai –

            (i)         Achos Apelydd – M.

            (ii)        Achos Rheoli – M.

            (iii)       Achos Apelydd – S.

            (iv)       Achos Rheoli – S.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Managing Director

 

29 Mehefin, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau'r Pwyllgor Apeliadau

Cadeirydd: Y Cynghorydd R. Crowley;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. R. Nugent-Finn;

Y Cynghorwyr: O. Griffiths, Mrs. S.M. Hanks, N. Moore a M.J.G. Morgan