Hysbysiad am

Gyfarfod                   CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 11 EBRILL 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

 

Adroddiad o Gyfarfod –

4.         Panel Trafod Mynediad Lleol Bro Morgannwg – 24 Chwefror 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Monitro Cyllid a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2015 tan 31 Ionawr 2016 – Pwyllgor Craffu (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) – 7 Mawrth 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Diweddariad ar Weithredu Deddf y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Pwyllgor Craffu (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) – 7 Mawrth 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

7.         Adroddiad Adborth Grŵp Gweithredu a Gorffen Technoleg Gynorthwyol a Dementia’r Pwyllgor Craffu (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) Pwyllgor Craffu (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) – 7 Mawrth 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Grŵp Gweithredu a GorffenRheoli Traffig y Pwyllgor Craffu – Diweddariad ar y Gweithredoedd a Gyflawnwyd – Pwyllgor Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) – 8 Mawrth 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Cynllun Comisiynu Cefnogi Pobl Leol 2016 – Pwyllgor Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) – 9 Mawrth 2016.

[Gweler y Cofnod

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

10.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 2015/16.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Canllawiau Trosglwyddo Asedion Cymunedol 2016–20.

[Gweler y Cofnod]

 

12.       Strategaeth Ymgysylltu â Gweithwyr – Adroddiad Trosolwg.

[Gweler y Cofnod]

 

13.       Cyfieithu i’r Gymraeg – Comisiynu Allanol.

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Adolygiad o Gynllun Strategol Cydraddoldeb ac Amcanion Cydraddoldeb 2016–20.

[Gweler y Cofnod]

 

15.       Ariannu Allanol: Grantiau’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Inspire2Achieve ac Inspire2Work.

[Gweler y Cofnod]

 

16.       Adnewyddu Cytundebau Staff Asiantaethau Cartrefi Gofal Preswyl.

[Gweler y Cofnod]

 

17.       Defnydd Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant ac Ysgolion –

18.       TrefniadauDerbyn i Ysgolion2017/18.

[Gweler y Cofnod]

           

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden –

19.       Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth – Ffioedd a Phrisiau Arfaethedig ar gyfer 2016/2017.

[Gweler y Cofnod]

 

20.       Cytundebau Cynnal a Chadw’r Priffyrdd.

[Gweler y Cofnod]

 

21.       Cytiau Traeth Ynys y Barri.

[Gweler y Cofnod]

 

22.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

23.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).                                 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Ebrill 2016.

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Yr Arweinydd ac Adnoddau Corfforaethol)

Y Cynghorydd S.C. Egan (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Oedolion)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio)

Y Cynghorydd C.P.J. Elmore (Gwasanaethau Plant ac Ysgolion)
Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy a Hamdden).