Hysbysiad am Gyfarfod      Y CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 25 EBRILL 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau –

4.         Cynllun Cynnydd Rhan 1 (Amcanion Cynnydd 2016/17) – Pwyllgor Craffu (Gofal Cymdeithasol ac Iechyd) – 11 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Cynllun Cynnydd Rhan 1 (Amcanion Cynnydd 2016/17) – Pwyllgor Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) – 13 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Cytiau Traeth Ynys y Barri – Pwyllgor Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) – 12 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

7.         Cynllun Cynnydd Cyngor Bro Morgannwg Rhan 1: Amcanion Cynnydd 2016/17.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Fframwaith Rheoli Perfformiad.

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Ail-lunio Gwasanaethau – Diweddariad ar y Cynllun Creu Incwm.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Cyflwyno Fframwaith Caffael ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau Trafnidiaeth Neilltuol.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Cynllun Gwaith Ymlaen Llaw Strategol y Cabinet Mai 2016 – Ebrill 2017 a Chynllun Gwaith Chwarterol y Cabinet – Mai 2016 tan fis Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Oedolion –

12.       Ffioedd Cyrsiau Dysgu Hamdden.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant ac Ysgolion –

13.       Paneli Cynnydd Ysgolion Unigol.

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Cynllun Adfywio Adeiladu Asedion Addysgol 2016/17.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio –

15.       Gwobrwyon Grantiau Trafnidiaeth 2016/17.

[Gweler y Cofnod]

           

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy a Hamdden –

16.       Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Cyflenwi â Llai – Gwasanaethau Hamdden a Strategaeth Hamdden Arfaethedig Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod]

 

17.       Strategaeth Gostwng Ynni Goleuo – Diweddariad a’r Camau Nesaf.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol –

18.       Tai Cyngor Bro Morgannwg – Polisi Gweithredu Safon Ansawdd Tai Cymru.

[Gweler y Cofnod]

 

19.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

Adroddiad yr Arweinydd

19a.     Refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd a safle’r Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

[Gweler y Cofnod]

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

20.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).                                 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Ebrill 2016.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau Corfforaethol)

Y Cynghorydd S.C. Egan (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Oedolion)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio)

Y Cynghorydd C.P.J. Elmore (Gwasanaethau Plant ac Ysgolion)
Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy a Hamdden)