Hysbysiad am

Gyfarfod                   CABINET

 

Dyddiad ac amser

y cyfarfod                 LLUN 9 MAI 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau Cyfarfod –

4.         Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 15 Ebrill  2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Y Panel Trafod Ymgynghorol ar y Cyd –  22 Chwefror 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

6.         Cynllun Gwasanaeth 2016-20: Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – Y Pwyllgor Craffu (Tai a Diogelwch y Cyhoedd) – 13 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

7.         Cynlluniau Gwasanaeth 2016–20: Gwella Ysgolion a Chynhwysiad a Strategaeth, Addysg Gymunedol ac Adnoddau – Pwyllgor Craffu (Dysgu Gydol Oes) – 18 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Cynllun Gwasanaeth 2016/20 – Adnoddau – Pwyllgor Craffu (Adnoddau Corfforaethol) – 19 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Cyfarfod Panel Cynnydd Perfformiad Ysgolion Unigol – Pwyllgor Craffu (Dysgu Gydol Oes) – 18 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Cynnydd ar Gynigion i Drawsnewid Addysg Uwchradd yng ngorllewin y Barri – Pwyllgor Craffu (Dysgu Gydol Oes) – 18 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

11.       Cymorth â Threth y Cyngor i Bobl dros 60 a 70 oed.

[Gweler y Cofnod]

 

12.       Swyddfa Bost y Goron y Barri– Ymgynghoriad Cyhoeddus Lleol - Cau Arfaethedig y Gangen.

[Gweler y Cofnod] [Gweler wybodaeth cyflwynwyd]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Adfywio –

13.       Polisi Trafnidiaeth Ysgolion a Cholegau.

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Prisiau Tocynnau Teithwyr – Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgolion.

[Gweler y Cofnod]

 

15.       Cynllun Adfywio Marchnad Da Byw y Bont-faen.

[Gweler y Cofnod] [Gweler wybodaeth cyflwynwyd]

 

16.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

17.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).                                 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Mai 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau Corfforaethol)

Y Cynghorydd S.C. Egan (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Oedolion)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai, Cynnal a Chadw Adeiladau a Diogelwch Cymunedol)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio)

Y Cynghorydd C.P.J. Elmore (Gwasanaethau Plant ac Ysgolion)
Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy a Hamdden)