Hysbysiad am Gyfarfod      Y CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN 23 MAI 2016 AM 3.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod –

4.         Panel Corfforaethol Magu Plant – 2 Tachwedd 2015.

[Gweler y Cofnod]

 

Cyfeiriadau

5.         Cynllun Archwilio Allanol – Y Pwyllgor Archwilio – 25 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Asesiad Cadernid Ariannol – Y Pwyllgor Archwilio – 25 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

7.         Cynlluniau Gwasanaeth 2016-20.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Cynllun Corfforaethol y Gweithlu (2016-20).

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Polisi Diwygiedig Rheoli Presenoldeb.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Grantiau i Sefydliadau Gwirfoddol 2016/17.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Ariannu Allanol: Grant Gwella Mynediad i’r Arfordir 2016-17, Grant Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2015/16.

[Gweler y Cofnod]

 

12.       Cod Ymddygiad TGCh.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg –

13.       Rhyddhau’r Cyfamod Cyfyngol ar Dir Gerllaw Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Penarth.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio

14.       Clwb Parc Jenner.

[Gweler y Cofnod]

 

15.       Meysydd Chwarae Llanbedr-y-fro.

[Gweler y Cofnod] 

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

16.       Taliadau Gofal Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau Dibreswyl 2016/17.

[Gweler y Cofnod]

 

17.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

17a.     Cynlluniau Gwasanaeth 2016-20: Adfywio a Chynllunio a Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth - Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio - 17 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

17b.    Cynllun Gwasanaeth 2016-20: Tai a Gwasanaethau Adeiladu - Pwyllgor Craffu Cartefi a Chymunedau Diogel - 18 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Mai 2016.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir.

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Buddsoddiad At i Mewn)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)