Hysbysiad am Gyfarfod      Y CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                         LLUN 6 MEHEFIN 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                             YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau –

4.         Diweddariad ar Strategaeth Lleihau Ynni Goleuadau Stryd – Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio – 17 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Pris Tocynnau – Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgol – Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio – 17 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Tai Cyngor Bro Morgannwg - Polisi Gweithredu Safonau Ansawdd Tai Cymru - Pwyllgor Craffu Tan a Chymunedau Diogel - 18 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

7.         Monitro Incwm ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         AdroddiadMonitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Ebrill 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Yr Awdurdod i Lofnodi Cytundebau Model Cyflenwi Trydan.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg –

10.       Cynnig igynyddu nifer y Llefydd Ysgol mewn Ysgolion Uwchradd Cymraeg.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Cynnig i Uno Ysgol Feithrin Cadoxton ac Ysgol Gynradd Cadoxton ac Estyn Ystod Oedran Ysgol Gynradd Cadoxton o 4–11 i 4–13 o 1 medi 2016 ymlaen.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd gan yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg a’r Aelod Cabinet dros Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd –

12.       Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

13.       Taliadau Cefnogi Pobl.

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Adroddiad Perfformiad Grantiau Adnoddau Anabledd ar gyfer Diwedd y Flwyddyn 2015-16.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth

15.       Grant Cefnogi Gwasanaethau Bws 2016/2017.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio

16.       Gorsaf Coastwatch, Nells Point, Y Barri – Adnewyddu’r Brydles.

[Gweler y Cofnod]

 

17.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).                                 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Mai 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Yr Arweinydd, Adnoddau a Buddsoddiad o’r Tu Allan)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio)

Y Cynghorydd P. G. Kin (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)