Hysbysiad o Gyfarfod  Y CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                  LLUN 20 MEHEFIN 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                      YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau –

4.         Crynodeb o Adroddiadau Arolygu Ysgolion Tymor y Gwanwy – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 23 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Cyfarfod Panel Cynnydd Perfformiad Ysgolion Unigol – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 23 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Cyflwyniad gan Dr Suzanne Wood (Iechyd Cyhoeddus Cymru) ar Ordewdra mewn Plant – Pwyllgor Craffu Bywyd Iach a Gofal Cymdeithasol – 13 Mehefin 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

7.         Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016 – Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio – 14 Mehefin 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016 – Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel – 15 Mehefin 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Mae argymhellion y Cabinet ar yr uchod, dyddiedig 6 Mehefin 2016, wedi eu cyfeirio i’w hystyried gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio a Phwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel ar 14 ac 15 Mehefin yn eu tro. Bydd unrhyw argymhellion a ddaw gan yr un o’r ddau Bwyllgor yma’n cael eu dosbarthu cyn Cyfarfod y Cabinet.

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

9.         Diweddariad ar Ddiogelwch Corfforaethol.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Y Cyfradd Llog Lleol Cyfartalog.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Ariannu Allanol: O’r Pren i’r Olwyn – Hanes y Felin, Cronfa Treftadaeth y Lotri.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg –

12.       Adolygiad o Bolisi Cynllunio Cymru Pennod 6: Yr Amgylchedd Hanesyddol.

[Gweler y Cofnod]

 

13.       Adolygiad Rheoli o’r Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau.

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Mehefin, 2016.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir.

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Buddsoddiad o’r Tu Allan)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)