Hysbysiad o Gyfarfod  Y CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 4 GORFFENNAF 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau –

4.         Monitro Incwm a Chyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 30 Ebrill 2016 – Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol – 13 Mehefin 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Gwasanaeth Maethu Cyngor Bro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol – 13 Mehefin 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –

6.         Diweddariad ar Gynllun Ail-lunio Gwasanaethau.

[Gweler y Cofnod]

 

7.         Adroddiad Blynyddol Absenoldeb drwy Salwch – Ebrill 2015 i Fawrth 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg –

8.         Adroddiad Estyn Consortiwm Canolog y De.

[Gweler y Cofnod]

 

9.         Cynnig i Sefydlu Ysgolion Uwchradd Cymysg yn y Barri.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd –

10.       Cynllun Gwaith Ardal Adnewyddu Castleland 2016-17.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd(Rhan II).

           

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Mehefin 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir.

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr M. Petherick Rhif ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Rhif ffôn 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Buddsoddiad At i Mewn)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)