Hysbysiad Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN 11 GORFFENNAF, 2016 AM 2.00PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

            (Nodyn:Dylai aelodau sydd angen cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau yr Arweinydd -

4.         Monitro Cyllid ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Cau’r Cyfrifon 2015/16.

[Gweler y Cofnod]

 

7.         Cyfansoddiad Cabinet Ieuenctid Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod]

 

8.         Cyflogaeth Ieuenctid ym Mro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

9.         Polisi Presenoldeb Ysgol Diwygiedig.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Adroddiad Blynyddol – Is-adran 106 Cytundebau Cyfreithiol 2015-2016.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Canolfan Hyfforddi Sgiliau, Rhan Arloesi.

[Gweler y Cofnod]

 

12.       Cymuned Meithrin Gallu a Chymorth Datblygu Economaidd.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai, Gofal Cymdeithasol a Iechyd -

13.       Rhaglen Datblygu Tai.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

14.       Darparu caeau 3G ar Gae Chwarae Colcot.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

15.       Trafnidiaeth Ysgolion: Canlyniadau’r Ymarferiad Tendro a Dyfarnu Cytundebau 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sydd ar frys (Rhan 1).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIB Y CAIFF Y WASG A’R CYHOEDD EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA’N TRAFOD YR EITEM(AU) CANLYNOL YN UNOL AG IS-ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

17.       Trafnidiaeth Ysgolion: Canlyniadau’r Ymarferiad Tendro a Dyfarnu Cytundebau 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sydd ar frys (Rhan II).   

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Gorffennaf, 2016.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol & Iechyd)

Y Cynghorydd G John (Gweledol, Hamdden a Gwasanaethau Rheoliadol)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)