Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 25 GORFFENNAF, 2016 AM 2.00PM

 

Lleoliad                       YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HOLTON ROAD, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

            Noder:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.         Fforwm Mynediad Lleol – 25 Mai 2016

[Gweler y Cofnod]

 

5.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 22 Mehefin, 2016

[Gweler y Cofnod]

 

6.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol wedi ei rannu – 28 Mehefin, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Cyfeirnod -

7.         Polisi Presenoldeb Ysgol Diwygiedig - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant - 18 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Cofrestru Etholiadol -

8.         Adolygiad Cymunedol  - Ward Lavernock (Cyngor Cymunedol Sully a Lavernock).

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd -

9.         Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2015-16 a Gosod Targedau ar gyfer 2016-17.

[Gweler y Cofnod]

 

10.       Rheoli’r Trysorlys.

[Gweler y Cofnod]

 

11.       Strategaeth y Gyllideb 2017/18.

[Gweler y Cofnod]

 

12.       Grantiau Gweithredu Hunan Gymorth Cymunedol 2016/17

[Gweler y Cofnod]

 

13.       Adroddiad Cynnydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

[Gweler y Cofnod]

 

14.       Gwasanaeth Archwilio Cyfrifiaduron – Cynllun Peilot

[Gweler y Cofnod]

 

15.       Prifddinas-ranbarth Caerdydd Bargen ddinesig – Adroddiad Diweddaru

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd gan yr Arweinydd ac Aelod Cabinet Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

16.       Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygiad o Ofal Seibiant i Oedolion ag Anableddau Dysgu.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

17.       Strategaeth Fuddsoddi Gymunedol

[Gweler y Cofnod]

 

18.       Cael gwared â Thir Gerllaw 7&8 Croft John, Pen-marc

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

19.       Cynllun 3 Blynedd Ailosod Wyneb Ffyrdd 2016-2019

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

20.       Gorfodaeth Amgylcheddol: Dyfarnnu contract

[Gweler y Cofnod]

 

21.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan 1).

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

21a.     Strategaeth Llyfrgelloedd: Sefydlu Llyfrgelloedd Cymunedol

[Gweler y Cofnod]

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIB Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU GWAHARDD O’R CYFARFOD YN YSTOD Y GWAITH O YSTYRIED YR EITEM(AU) CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

22.       Gorfodaeth Amgylcheddol: Dyfarnnu contract.

[Gweler y Cofnod]

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan II).  

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Gorffennaf, 2016.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol & Iechyd)

Y Cynghorydd G John (Gwasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)