Hysbysiad o Gyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac amser        DYDD LLUN 5 MEDI, 2016 AM 2.00 PM

y Cyfarfod 

 

Lleoliad                       YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I 

 

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2. Cofnodion.

 

3. Datgan buddiannau.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiad Cyfarfod -

4. Fforwm Mynediad Lleol – 27 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

5. Cynllun Hunan-gymorth Gweithredu yn y Gymuned (Cynllun CASH) - Pwyllgor Cydgysylltu Cymuned - 5 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

6. Monitro Refeniw a Chyfalaf am y Cyfnod 1 Ebrill tan 31 Mai 2016  - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 18 Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

7. Adroddiad Diwedd Rhaglen Cronfa Cydweithredu Ranbarthol – Ailfodelu Gofal Cymdeithasol ac Integreiddio gydag Iechyd – Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol - 18 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

8. Adroddiad Diweddaru ar Ofal Cartref ym Mro Morgannwg - Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol - 18 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

9. Strategaeth Gorfforaethol Drafft ar gyfer Plant y mae Angen Gofal a Chymorth arnynt a Chynllun Gweithredu 2016-2019 - Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol - 18 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

10. Cytundeb Canlyniadau 2013-2016: Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2015/16 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau - 26 Gorffennaf, 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

11. Deddf Trwyddedu 2003, Datganiad Polisi Trwyddedu 2016-20221 - Pwyllgor Trwyddedu - 26 Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

12. Gweddarlledu Cyfarfodydd – Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - 26 Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

Adroddiadau'r Arweinydd -

13. Canlyniad Adroddiad Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016 sy’n cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16.

[Gweler y Cofnod]

 

14. Monitro Cyllid ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

15. Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016.

[Gweler y Cofnod]

 

16. Defnydd Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

17. Ymrwymiadau Cynllunio ar Ddatblygiadau Tai Fforddiadwy o 25 Uned neu lai.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth - 

18. Polisi Cludiant Ysgolion a Cholegau.

[Gweler y Cofnod]

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

19. Cynllun Parc Cemetery Road – Cyflwyno Contractau ar gyfer Prif Rannau’r Gwaith.

[Gweler y Cofnod]

 

20. Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.  

 

Adroddiad Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

21. Cynllun Parc Cemetery Road – Cyflwyno Contractau ar gyfer Prif Rannau’r Gwaith.

[Gweler y Cofnod]

 

22. Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Awst, 2016.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

 

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol & Iechyd)

Y Cynghorydd G John (Gwasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)