Hysbysiad o Gyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 26 MEDI 2016 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Datgan buddiannau.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Cyd-fforwm Ymgynghorol - 4 Gorffennaf 2016

[Gweler y Cofnod C3294]

 

Cyfeiriadau -

5.         Diweithdra Ieuenctid yng Nghyngor Bro Morgannwg - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau – 1 Medi 2016

[Gweler y Cofnod C3295]

 

6.         Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2015-2016 – Fersiwn Her – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 12 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3296]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Rhaglennu Gwaith a Monitro Chwarterol y Cabinet

[Gweler y Cofnod C3297]

    

8.         Adroddiad Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016 yn cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16: Cynnydd yn erbyn Cynigion Gwella.

[Gweler y Cofnod C3293]

 

9.         Cynllun Gwella Rhan 2: Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2015/16.

[Gweler y Cofnod C3298]

 

10.       Craffu Bwrdd Gwasanaethau Lleol Bro Morgannwg

[Gweler y Cofnod C3299]

 

11.       Cynllun Ariannol i’r Tymor Canolig 2016/17 tan 2019/20.

[Gweler y Cofnod C3300]

 

12.       Grantiau’r Nadolig 2016/17.

[Gweler y Cofnod C3301]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

13.       Adfywio wedi'i arwain gan Synnwyr o Le yn Y Barri.

[Gweler y Cofnod C3302]

 

14.       Cynnig i gynyddu Llefydd Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg

[Gweler y Cofnod C3303]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dor Tai, Gofal Cymdeithasol a Iechyd -

15.       Cynrychiolydd Pobl Berthnasol Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol

[Gweler y Cofnod C3304]

 

16.       Dirprwyo Swyddogion i wneud Amodau Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn Amherthnasol.

[Gweler y Cofnod C3305]

 

17.       Adran 180 Deddf Tai 1996 – Arian Gwirfoddol ar gyfer Deilliannau Digartrefedd

[Gweler y Cofnod C3306]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

18.       Spring Street, Y Barri – Man Parcio i Bobl Anabl Arfaethedig – Adroddiad Gwrthod.

[Gweler y Cofnod C3307]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -  

19.       Gwaith Gwella Canolfannau Hamdden

[Gweler y Cofnod C3308]

 

20.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

21.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).  

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Medi 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

 

Arolygu papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At sylw Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol a Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)