Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 3 HYDREF 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad:                     YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweler y Cofnod C3309]

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 14 Medi, 2016.

[Gweler y Cofnod C3311]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

5.         Ail-lunio Gwasanaethau – Cynnydd Gweithredu.

[Gweler y Cofnod C3312]

 

6.         Grantiau i sefydliadau Cymunedol/Gwirfoddol 2016/17.

[Gweler y Cofnod C3313]

 

7.         Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2016.

[Gweler y Cofnod C3314]

 

8.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2016.

[Gweler y Cofnod C3315]

 

9.         Cyflenwi Gweinyddwyr ar gyfer Ystafell E-Fusnes Oracle.

[Gweler y Cofnod C3316]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

10.       Adroddiad Perfformiad Ysgolion 2015 – 2016: Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 i 5.

[Gweler y Cofnod C3317]

 

Adroddiad Aelod Cabinet dor Tai, Gofal Cymdeithasol a Iechyd -

11.       Dirprwyo Swyddogion i wneud Amodau Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn Amherthnasol.

[Gweler y Cofnod C3318]

 

12.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

Cyfeirnod -

 

12a.     Adroddiadau Panel Cynnydd Ysgolion Unigol - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant - Dydd Llun, 19 Medi, 2016.

[Gweler y Cofnod C3320]

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Arweinydd -

13.       Cyflenwi Gweinyddwyr ar gyfer Ystafell E-Fusnes Oracle.

[Gweler y Cofnod C3322]

 

14.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Medi 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)