Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 17 HYDREF 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                       YSTAFELL PWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – 20 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3325]

 

5.         Panel Cynghori Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol – 5 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3326]

 

Cyfeirnodau -

6.         Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016 - Pwyllgor Craffu ar Fyw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 12 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3327]

 

7.         Cyfarfod Panel Cynnydd Perfformiad Ysgolion Unigol - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant - 19 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3328]

 

8.         Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016 - Pwyllgor Craffu ar Berfformiad Corfforaethol ac Adnoddau – 20 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3329]

 

9.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf 2016 - Pwyllgor Craffu ar Berfformiad Corfforaethol ac Adnoddau – 20 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3330]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

10.       Llanquian Road, Aberthin – Cynnig Cyfyngiad Dim Aros ar Unrhyw Adeg – Adroddiad Gwrthwynebu.

[Gweler y Cofnod C3331]

 

11.       Llwyn Passat, Penarth Marina – Cynnig Cyfyngiad Dim Aros ar Unrhyw Adeg – Adroddiad Gwrthwynebu

[Gweler y Cofnod C3332]

 

12.       Woodland Place, Penarth – Cynnig Cyfyngiad Dim Aros ar Unrhyw Adeg – Adroddiad Gwrthwynebu

[Gweler y Cofnod C3333]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy -

13.       Adroddiad Cynnydd Ansawdd yr Awyr 2016.

[Gweler y Cofnod C3334]

 

14.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Hydref, 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)