Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN 31 HYDREF 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                        YSTAFELL PWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 16 Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3337]

 

Cyfeirnodau -

5.         Cynnig i Sefydlu Ysgolion Uwchradd Rhyw Cymysg Newydd yn y Barri - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant - 3 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3338]

 

6.         Cyfarfodydd Cynnydd Ysgolion Unigol - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant - 3 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3339]

 

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2016-17): Bro Gynhwysol a Diogel – Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel – 12 Hydref, 2016.

[Gweler y Cofnod C3340]

 

8.         Ymgynghoriad ar Strategaeth Ddrafft Llywodraeth Cymru: “Miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050” - Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant – 17 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3341]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

9.         Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Chwarter 1 (2016-17)           

[Gweler y Cofnod C3342]

 

10.       Diweddariad ar Fentrau Gweithio Cydweithredol Strategol

[Gweler y Cofnod C3343]

 

11.       Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau - Grantiau i Sefydliadau Gwirfoddol a  Chymunedol

[Gweler y Cofnod C3344]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

12.       Fframwaith Canol Tref - Diweddariad ar Weithredu.

[Gweler y Cofnod C3345]

 

13.       Safle Eagleswell (Ysgol y Ddraig) -  Marchnata a Gwerthu.

[Gweler y Cofnod C3346]

 

14.       Rhesymoli Asedau’r Cyngor yn Llanilltud Fawr.

[Gweler y Cofnod C3347]

 

15.       Cynnig i Newid Ysgol Gynradd Fairfield yn Ysgol 3 – 11 oed, gan greu Meithrinfa yn yr Ysgol.

[Gweler y Cofnod C3348]

 

16.       Panel Cynnydd Ysgolion Unigol – Ysgol Gynradd Heol Fawr.

[Gweler y Cofnod C3349]

 

17.       Strategaeth Llyfrgell – Sefydlu Llyfrgelloedd Cymunedol – Y Rhws.

[Gweler y Cofnod C3350]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy -

18.       Diweddariad ar Orfodi Parcio Sifil a Pharcio yng Nghanol y Dref.

[Gweler y Cofnod C3351]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

19.       Polisïau Cydymffurfio â Thai.

[Gweler y Cofnod C3352]

 

20.       Cynllun Lliniaru Perygl Llifogydd Trebefered.

[Gweler y Cofnod C3353]

 

21.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy -

22.       Cynllun Lliniaru Perygl Llifogydd Trebefered.

[Gweler y Cofnod C3355]

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Hydref 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)