Hysbysiad o’r Cyfarfod  CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 14 TACHWEDD 2016 AM 2:00PM

 

Lleoliad:                     YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.         Monitro Refeniw a Chyfalaf o 1 Ebrill tan 31 Awst 2016 - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 18 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3358]

 

5.         Newyddion am Weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 10 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3359]

 

6.         Newyddion gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen Technoleg Gynorthwyol a Gofal Dementia - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 10 Hydref 2016.

[Gweler y Cofnod C3360]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Rheoli’r Trysorlys    

[Gweler y Cofnod C3361]

 

8.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Refeniw 2017/18

[Gweler y Cofnod C3362]

 

9.         Cynigion Cyntaf Rhaglen Gyfalaf 2017/18

[Gweler y Cofnod C3363]

 

10.       Cynigion Cyntaf Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2017/18

[Gweler y Cofnod C3364]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

11.       Cynllun Strategol Drafft y Gymraeg mewn Addysg 2017 – 2020.

[Gweler y Cofnod C3365]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -   

12.       Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer (Tai)

[Gweler y Cofnod C3366]

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan II).          

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Tachwedd 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)