Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN 28 TACHWEDD 2016 AM 2:00PM

 

Lleoliad:                       YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau'r Arweinydd -

4.         Cyfradd Llog Cyfartalog Lleol.

[Gweler y Cofnod C3369]

      

5.         Sail Treth Gyngor 2017-18.

[Gweler y Cofnod C3370]

 

6.         Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

[Gweler y Cofnod C3371]

 

7.         Treth Gyngor Anheddau Heb eu Meddiannu 2017-18.

[Gweler y Cofnod C3372]

 

8.         Dyddiadau Taliadau Praesept 2017-18.

[Gweler y Cofnod C3373]

 

9.         Strategaeth Ddrafft Hyrwyddo’r Gymraeg.

[Gweler y Cofnod C3374]

 

10.       Adroddiad Absenoldeb Salwch - mis Ebrill 2016 i fis Medi 2016.

[Gweler y Cofnod C3375]

 

Adroddiad ar y Cyd gan yr Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

11.       Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygiad o’r Gwasanaeth Pryd ar Glud.

[Gweler y Cofnod C3376]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

12.       Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2015/2016.

[Gweler y Cofnod C3377]

 

13.       Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl Drafft  2017 - 2020.

[Gweler y Cofnod C3378]

 

14.       Dymchwel Brecon Court.

[Gweler y Cofnod C3379]

 

15.       Caffael a Gweithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS).

[Gweler y Cofnod C3380]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

16.       Trefniadau Derbyn Ysgolion 2018/19.

[Gweler y Cofnod C3381]

 

17.       Caffael Gwasanaethau Ymgynghorol Amlddisgyblaeth ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) a Phrojectau Eiddo eraill.

[Gweler y Cofnod C3382]

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

19.       Caffael Gwasanaethau Ymgynghorol Amlddisgyblaeth ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) a Phrojectau Eiddo eraill.

[Gweler y Cofnod C3384]

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rai brys (Rhan II).  

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

22 Tachwedd 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)