Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 12 RHAGFYR, 2016 AM 2.00 PM

 

Lleoliad:                      YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLLTWN, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

             (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Cyd-fforwm Ymgynghorol - 17 Hydref 2016

[Gweler y Cofnod C3387]

 

Cyfeiriadau -

5.         Panel Cynnydd Perfformiad Ysgolion Unigol – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 14 Tachwedd 2016

[Gweler y Cofnod C3388]

 

6.         Datblygu’r Celfyddydau – Etifeddiaeth Amgueddfeydd, Lleoliadau Celf, Llyfrgelloedd, Diwydiannau Creadigol a Chelf Hygyrch – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 14 Tachwedd 2016

[Gweler y Cofnod C3389]

 

7.         Gwaith Adfywio Ymdeimlad o Le yn y Barri – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 8 Tachwedd 2016

[Gweler y Cofnod C3390]

 

8.         Diweddariad ar Orfodi Parcio Sifil a Pharcio Ceir yng Nghanol y Dref – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 8 Tachwedd 2016

[Gweler y Cofnod C3391]

 

9.         Ailffurfio Gwasanaethau – Adolygu Gofal Seibiant i Oedolion ag Anableddau Dysgu – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 22 Tachwedd 2016

[Gweler y Cofnod C3392]

 

Adroddiad yr Arweinydd -

10.       Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Rennir

[Gweler y Cofnod C3393]

 

Cyd-adroddiad yr Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - 

11.       Ailffurfio Gwasanaethau – Adolygu Gofal Seibiant i Oedolion ag Anableddau Dysgu

[Gweler y Cofnod C3394]

           

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - 

12.       Inswleiddio ac Addurno Wal Allanol Gibbonsdown

[Gweler y Cofnod C3395]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

13.       Cynnig i Sefydlu Ysgolion Uwchradd Rhyw Cymysg Newydd yn y Barri

[Gweler y Cofnod C3396]

 

14.       Cynnig i gynyddu Llefydd Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg

[Gweler y Cofnod C3397]

 

15.       Cynnig i uno Ysgol Fabanod St Helen ac Ysgol Iau St Helen o 1 Mai 2017

[Gweler y Cofnod C3398]

 

16.       Adolygu Tŷ Deri

[Gweler y Cofnod C3399]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -

17.       Cae’r Canmlwyddiant Statws - Llanmaes, Cae Chwarae

[Gweler y Cofnod C3400]

 

18.       Cynnig y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer Cyfleuster Iechyd a Lles Newydd wrth ymyl Canolfan Hamdden Penarth

[Gweler y Cofnod C3401]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

19.       Trafnidiaeth Ysgol: Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgol - Dyfarnu Contractau

[Gweler y Cofnod C3402]

 

20.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

21.       Trafnidiaeth Ysgol: Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgol - Dyfarnu Contractau

[Gweler y Cofnod C3404]

 

22.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan II).          

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

06 Rhagfyr 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)