Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN 9 IONAWR, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad:                   YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg – 23 Tachwedd 2016.

[Gweler y Cofnod C3407]

 

Cyfeiriadau -

5.         Diweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol – Pwyllgor Archwilio – 21 Tachwedd 2016.

[Gweler y Cofnod C3408]

 

6.         Comisiynydd Plant Cymru – Cyflwyniad - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 22 Tachwedd 2016.

[Gweler y Cofnod C3409]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Rhaglennu Gwaith a Monitro Chwarterol y Cabinet

[Gweler y Cofnod C3410]

 

8.         Chwarter 2 (2016-17) Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol.

[Gweler y Cofnod C3411]

 

9.         Amserlen Cyfarfodydd: Mai 2017 – Mai 2018.

[Gweler y Cofnod C3412]

 

10.       Adolygiad o Systemau TGCh ar gyfer Aelodau Etholedig.

[Gweler y Cofnod C3413]

 

11.       Bryn-glas, Littlehill, Y Barri – Gwaredu Tir y Cyngor.

[Gweler y Cofnod C3414]

 

Cyd-adroddiad yr Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

12.       Ail-lunio Gwasanaethau – Adolygiad o’r Gwasanaeth Pryd ar Glud.

[Gweler y Cofnod C3415]

           

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

13.       Chwarter Arloesi (IQ), Safle Datblygu Deheuol IQ Glannau’r Barri a Safle Sied Nwyddau IQ Hood Road.

[Gweler y Cofnod C3416]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.       Rhaglen Datblygu Tai – Diweddariad Francis Road a Dyrannu a Datblygu Tir yn Holm View, Skomer Road, Gibbonsdown, Y Barri.

[Gweler y Cofnod C3417]

 

15.       Rhaglen Datblygu Tai.

[Gweler y Cofnod C3418]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan I).

16a.     Cynigion Rhaglen Cyfalaf Cychwynnol 2017/18

[Gweler y Cofnod C3420]

 

16b.     Cynigion Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol 2017/18

[Gweler y Cofnod C3421]

 

16c.     Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2017/18

[Gweler y Cofnod C3422]

 

RHAN II

 

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

17.       Rhaglen Datblygu Tai.

[Gweler y Cofnod C3424]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan II).          

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Ionawr 2017.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)