Hysbysiad o’r Cyfarfod CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN 23 IONAWR, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad:                      YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

             (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – 20 Rhagfyr 2016

[Gweler y Cofnod C3427]

 

Cyfeiriadau -

5.         Strategaeth Hybu’r Gymraeg Ddrafft - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 12 Rhagfyr 2016

[Gweler y Cofnod C3428]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

6.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2016.

[Gweler y Cofnod C3429]

 

7.         Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2016.

[Gweler y Cofnod C3430]

 

8.         Ail-lunio Gwasanaethau – Cynnydd Gweithredu.

[Gweler y Cofnod C3431]

 

9.         Diweddariad ar Fentrau Gweithio ar y Cyd Strategol.

[Gweler y Cofnod C3432]

 

10.       Siarter Staff – Diweddariad gan yr Arolwg i Weithwyr.

[Gweler y Cofnod C3433]

 

11.       Diweddariad ar Ddiogelu Corfforaethol.

[Gweler y Cofnod C3434]

 

12.       Sefydlu Aelodau 2017.

(Cyflwynir copi o adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 18 Ionawr 2017. Cylchredir argymhellion y Pwyllgor cyn Cyfarfod y Cabinet).

[Gweler y Cofnod C3435] [Gweld yr Atodiad A a gyflwynwyd]

 

13.       Diweddariad ar System Teleffoni Cisco.

[Gweler y Cofnod C3436]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.       Darparu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Integredig –  Diweddariad ar y Gronfa Gofal Canolradd (ICF).

[Gweler y Cofnod C3437]

 

15.       Project Peilot Arfaethedig: Llety i'r Digartref rhwng 16 a 21 oed gydag Anghenion Cymhleth.

[Gweler y Cofnod C3438]

 

16.       Sefydlu Uned Datblygu’r Gweithlu ar gyfer Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.

[Gweler y Cofnod C3439]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoliadol -

17.       Contract Ailgylchu Gwastraff Ailgylchadwy Cymysg a Threfniadau Trosglwyddo Gwastraff yn y Dyfodol.

[Gweler y Cofnod C3440]

 

18.       Cynllun Rheoli Risgiau Llifogydd Dalgylch Coldbrook.

[Gweler y Cofnod C3441]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

19.       Cross Common Road Bridge / Cyffordd Ffordd Caerdydd, Dinas Powys.

[Gweler y Cofnod C3442] [Gweld yr Ymgynghoriad Aelodau Ward a gyflwynwyd]

 

20.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Arweinydd -

21.       Diweddariad ar System Teleffoni Cisco.

[Gweler y Cofnod C3444]

 

22.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn frys (Rhan II).        

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Ionawr, 2017.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)