Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 6 CHWEFROR, 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

4.         Prifddinas-ranbarth Caerdydd: Cynigion y Fargen Ddinesig.

[Gweler y Cofnod C3447]

 

5.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016.

[Gweler y Cofnod C3448]

 

6.         Monitro Refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill  i 31 Rhagfyr 2016.

[Gweler y Cofnod C3449]

 

7.         Polisi Tâl Cyflogeion 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3450]

 

Cyd-adroddiad yr Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

8.         Ail-strwythuro Uwch Reoli – Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol.

[Gweler y Cofnod C3451]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Tai, Gofal Cymdeithasol a Iechyd -  

9.         Cefnogi Pobl sy’n Gadael Gofal.

[Gweler y Cofnod C3452]

 

10.       Llys Aberhonddu, Y Barri, Gwerthuso Opsiynau Cynllun Ail-ddatblygu.

[Gweler y Cofnod C3453]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -  

11.       Diweddariad ar Weithredu Rhaglen Buddsoddi ac Ad-Drefnu Buddsoddi i Ysgolion.

[Gweler y Cofnod C3454]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -  

12.       Cabanau Traeth Ynys y Barri.

[Gweler y Cofnod C3455]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

13.       Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth – Ffioedd a Chostau Arfaethedig ar gyfer 2017/2018.

[Gweler y Cofnod C3456]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

14.       Canlyniadau Gwasanaethau Bws Lleol a Gefnogir y Broses Dendr.

[Gweler y Cofnod C3457]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

16.       Canlyniadau Gwasanaethau Bws Lleol a Gefnogir y Broses Dendr.

[Gweler y Cofnod C3459]

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn rhai brys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Ionawr, 2017.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)