Hysbysiad o’r Cyfarfod  CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN 20 CHWEFROR, 2017 AM 2.00 PM

 

Lleoliad:                      YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.         Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 16 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3462]

 

5.         Y Diweddaraf ar y Gwaith a Wnaed gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan Dr.  Sian Griffiths, Ymgynghorydd Meddyginiaeth Iechyd Cyhoeddus – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 16 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3463]

 

6.         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Oedi wrth Drosglwyddo Gofal – Cymuned Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 16 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3464]

 

7.         Monitro Refeniw a Chyfalaf am y Cyfnod 1 Ebrill tan 31 Tachwedd 2016  - Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 16 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3465]

 

8.         Cyfeiriad o Gydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Compact Sector Gwirfoddol - 8 Chwefror, 2017.

[Gweler y Cofnod C3466]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

9.         Datganiad Rheoli’r Trysorlys a Buddsoddi 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3467]

 

10.       Cynigion Cyfalaf Terfynol 2017/18 i 2021/22.

[Gweler y Cofnod C3468]

 

11.       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3469]

 

12.       Cynigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3470]

 

13.       Adroddiad Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016 yn cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16: Cynnydd yn erbyn cynigion gwella.

[Gweler y Cofnod C3471]

        

14.       Diweddariad Blynyddol Y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 2016/17.

[Gweler y Cofnod C3472]

 

15.       Cyfieithu i’r Gymraeg – Ymestyn y Trefniadau Cyfredol.

[Gweler y Cofnod C3473]

 

16.       Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod C3474]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

17.       Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Arlwyo.

[Gweler y Cofnod C3475]

 

18.       Ffioedd a Chostau safleoedd Gwasanaeth Gwledig.

[Gweler y Cofnod C3476]

 

19.       Rhaglen Digwyddiadau Arfaethedig 2017-2018.

[Gweler y Cofnod C3477]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

20.       Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C3478]

 

21.       Darparu Gwasanaethau Eirioli i Blant sydd Angen Gofal a Chymorth a Phlant a Phobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal.

[Gweler y Cofnod C3479]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -  

22.       Eglwys St Paul, Penarth.

[Gweler y Cofnod C3480]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth –

23.       Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Gweledol a Thrafnidiaeth.

[Gweler y Cofnod C3481]

 

24.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

25.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn frys (Rhan II).        

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Chwefror, 2017.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweledol, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)