Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 6 MAWRTH 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad:                         YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

 

3.       Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

          (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Cyfeiriadau -

4.       Cyfraniad Consortiwm Canolbarth y De at Godi Safonau yn Ysgolion Bro Morgannwg - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 13 Chwefror 2017.

[Gweler y Cofnod C3484]

 

5.       Cynrychiolydd Dyneiddwyr ar Gyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) Cyngor Bro Morgannwg - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 13 Chwefror 2017.

[Gweler y Cofnod C3485]

 

Adroddiadau’r Arweinydd - 

6.       Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3487]

 

7.       Monitro Refeniw Cyfalaf ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Ionawr 2017.

[Gweler y Cofnod C3487]

 

8.       Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg – Asesiad Lles.

[Gweler y Cofnod C3488]

 

9.       Strategaeth Hybu’r Gymraeg.

[Gweler y Cofnod C3489]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

10.     Cynnig i Sefydlu Dwy Ysgol Uwchradd Rhyw Cymysg Newydd yn y Barri.

[Gweler y Cofnod  C3490]

 

11.     Ymgynghoriad ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru: Galw am Dystiolaeth a Phrojectau.

[Gweler y Cofnod  C3491]

 

12.     Gwerthu a Gwaredu Llong Deithwyr “Lewis Alexander”.

[Gweler y Cofnod C3492] 

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

13.     Strategaeth yr Amgylchedd a Chymdogaethau (Tai).

[Gweler y Cofnod C3493]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth

14.     Windsor Road, Penarth – Cynnig am Greu Man Parcio i Bobl Anabl – Adroddiad ar y Gwrthwynebiad.

[Gweler y Cofnod C3494]

 

15.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn frys (Rhan II).                                                                                                    

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Chwefror 2017.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweledol, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)