Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 20 MAWRTH, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau o Gyfarfodydd -

4.         Cyd-fforwm Ymgynghorol - 13 Chwefror 2017.

 [Gweler y Cofnod C3497]

 

5.         Penodi Aelodau Panel Cynghori ar Lywodraethwyr Awdurdod Lleol – 8 Mawrth 2017.

 [Gweler y Cofnod C3498]

 

Cyfeiriadau -

6.         Cyllid a Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016 – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 13 Chwefror 2017.

[Gweler y Cofnod C3499]

 

7.         Cais i Ystyried Mater – Dirwyon Maes Parcio Ysbyty’r Barri (Y Cyng. Dr I.J.Johnson) – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol – 13 Chwefror 2017.

[Gweler y Cofnod C3500]

 

8.         Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth – Ffioedd a Thaliadau arfaethedig ar gyfer 2017/2018 – Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio – 14 Chwefror 2017.

[Gweler y Cofnod C3501]

 

9.         Cytiau Traeth Ynys y Barri – Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio – 14 Chwefror 2017.

 [Gweler y Cofnod C3502]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

10.       Arolwg Barn Gyhoeddus Bro Morgannwg 2016.

[Gweler y Cofnod C3503]

 

11.       Grant Cyfamod Lluoedd Arfog.

[Gweler y Cofnod C3504]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

12.       Adfywio wedi'i arwain gan Synnwyr o Le yn Y Barri.

[Gweler y Cofnod C3505]

 

13.       Cynnig i Newid Cymeriad Ysgol Gynradd Fairfield yn Ysgol 3-11 Oed, drwy greu Uned Feithrin o fewn yr Ysgol.

 [Gweler y Cofnod C3506]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.       Godi Tâl ar gyfer Gwasanaethau Gofal a Chymorth dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

[Gweler y Cofnod C3507]

 

15.       Ystyriaeth ar gyfer Parhau i Gymryd Rhan yn y Rhaglen Adsefydlu Syriaid Wedi 1 Flwyddyn.

[Gweler y Cofnod C3508]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -  

16.       Marchnata’r Hen Gyfleusterau Cyhoeddus ar Bentir Nel, Ynys y Barri.

[Gweler y Cofnod C3509]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

17.       Cytundebau Cynnal a Chadw Priffyrdd

[Gweler y Cofnod C3510]

 

18.       Cytundeb Dylunio ac Adeiladu Priffordd.

[Gweler y Cofnod C3511]

 

19.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

20.       Cytundeb Dylunio ac Adeiladu Priffordd.

[Gweler y Cofnod C3513]

 

21.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu y maent yn rhai brys (Rhan II).           

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Mawrth, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)