Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 3 Ebrill, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweler y Cofnod C3514]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

           (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

4.       Hunan-Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C3516]

 

5.       Cynlluniau Gwasanaeth Bro Morgannwg 2017-2021.

[Gweler y Cofnod C3517]

 

6.       Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3518]

 

7.       Amcanion Llesiant a Chynllun Gwelliant Bro Morgannwg Rhan 1

(Amcanion Gwella 2017/18).

[Gweler y Cofnod C3519]

 

8.       Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Chwarter 3 (2016-17).

[Gweler y Cofnod C3520]

 

9.       Strategaeth TGCh Bro Morgannwg.

[Gweler y Cofnod C3521]

 

10.     Cyflenwi Caledwedd Defnyddiwr Olaf a Gwasanaethau Cysylltiedig.

[Gweler y Cofnod C3522]

 

11.     Cronfa Grant Cymunedau Gref.

[Gweler y Cofnod C3523]

 

12.     Ymateb y Cyngor i’r Papur Gwyn “Diwygio Llywodraeth Leol: Yn Wydn ac wedi ei Adnewyddu”.

[Gweler y Cofnod C3524]

          

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

13.     Trefniadau Derbyn ysgolion (2018/19).

[Gweler y Cofnod C3525]

  

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Tai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.     Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 2017 - 2020.

[Gweler y Cofnod C3526]

 

15.     Cynllun Busnes Tai 2017.

[Gweler y Cofnod C3527]

 

16.     Strategaeth Gwasanaeth Cwsmer (Tai).

[Gweler y Cofnod C3528]

  

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth

17.     Contract Adnewyddu Lôn Gerbydau a Phalmant 2017 – 2018.

[Gweler y Cofnod C3529]

 

18.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

19.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth

20.     Contract Adnewyddu Lôn Gerbydau a Phalmant 2017 – 2018.     

[Gweler y Cofnod C3531]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Mawrth 2017

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)